SFS 2016:348 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2016:348 Lag om ändring i brottsbalken
160348.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 31 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 14 kap. 7 § brottsbalken ska ha föl-

jande lydelse.

14 kap.

7 §

3

Den som anskaffar, lämnar, tar emot, förvarar, transporterar eller tar

annan liknande befattning med falsk sedel eller falskt mynt som avses i 6 §,
med uppsåt att det förfalskade ska prånglas ut, döms för olovlig befattning
med falska pengar
till fängelse i högst två år.

�r brottet ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.
�r brottet grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Marie Skåninger
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:83, bet. 2015/16:JuU14, rskr. 2015/16:181.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/62/EU av den 15 maj 2014 om
straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning och om ersät-
tande av rådets rambeslut 2000/383/RIF, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2013:425.

SFS 2016:348

Utkom från trycket
den 12 april 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.