SFS 2016:485 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2016:485 Lag om ändring i brottsbalken
160485.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels att 4 kap. 4 b och 11 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 4 kap. 6 b §, av följande

lydelse.

4 kap.

4 b §

2

Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör

1. misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är

ringa,

2. olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket,
3. olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket,
4. hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §,
5. kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a §,
6. olovlig identitetsanvändning enligt 4 kap. 6 b §,
7. ofredande enligt 4 kap. 7 §,
8. sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §,
9. skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott,
10. åverkan enligt 12 kap. 2 § första stycket, eller
11. överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om kontakt-

förbud

döms, om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränk-

ning av personens integritet, för olaga förföljelse till fängelse i högst fyra år.

6 b §

Den som genom att olovligen använda en annan persons identitets-

uppgifter utger sig för att vara honom eller henne och därigenom ger upphov
till skada eller olägenhet för honom eller henne, döms för olovlig identitetsan-
vändning
till böter eller fängelse i högst två år.

11 §

3

Hemfridsbrott eller olaga intrång som inte är grovt, kränkande foto-

grafering eller förberedelse till sådant brott, olovlig identitetsanvändning,
ofredande som inte förövats på allmän plats, intrång i förvar, olovlig avlyss-
ning som inte förövats på allmän plats eller förberedelse till sådant brott får
åtalas av åklagare endast om målsäganden anger brottet till åtal eller om åtal

1 Prop. 2015/16:150, bet. 2015/16:JuU29, rskr. 2015/16:240.

2 Senaste lydelse 2013:366.

3 Senaste lydelse 2013:366.

SFS 2016:485

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

2

SFS 2016:485

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

är påkallat från allmän synpunkt. Detsamma gäller olaga tvång genom hot att
åtala eller ange annan för brott eller att om annan lämna menligt meddelande
samt försök eller förberedelse till sådant brott.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Viveca Lång
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.