SFS 2016:491 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2016:491 Lag om ändring i brottsbalken
160491.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 förskrivs i fråga om brottsbalken2

dels att 34 kap. 10, 11 och 18 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 27 kap. 6 §, 28 kap. 7 och 9 §§, 30 kap. 3 §, 32 kap. 4 §, 33 kap.

6 §, 34 kap. 1�8 §§ och 38 kap. 3, 4, 6, 8 och 9 §§ och rubriken till 34 kap. ska
ha följande lydelse.

27 kap.

6 §

3

Om den dömde inte iakttar vad som åligger honom eller henne enligt

den villkorliga domen, får rätten, under förutsättning att en åklagare före
prövotidens utgång väcker talan om det, efter omständigheterna

1. besluta att varning ska meddelas den dömde,
2. meddela föreskrift enligt 5 § eller ändra tidigare meddelad föreskrift,
3. undanröja den villkorliga domen och bestämma annan påföljd för brot-

tet.

�&tgärd enligt första stycket 1 eller 2 får inte beslutas efter prövotidens ut-

gång.

Om den villkorliga domen undanröjs, ska rätten, när den nya påföljden be-

stäms, ta skälig hänsyn till böter som dömts ut enligt 2 § och till vad den
dömde undergått till följd av föreskrift om samhällstjänst. I ett sådant fall får
rätten döma till fängelse på kortare tid än som är föreskrivet för brottet. Har
uppgift som avses i 2 a § andra stycket lämnats i domen ska rätten, om den
dömer till fängelse, beakta detta när straffets längd bestäms.

28 kap.

7 §

4

Om den dömde inte iakttar vad som åligger honom eller henne till följd

av domen på skyddstillsyn, får övervakningsnämnden, utöver att meddela fö-
reskrift enligt 26 kap. 15 § eller fatta beslut i fråga som avses i 37 kap. 7 §
första stycket,

1. besluta att varning ska meddelas den dömde, eller

1 Prop. 2015/16:151, bet. 2015/16:JuU30, rskr. 2015/16:241.

2 Senaste lydelse av
34 kap. 10 § 1998:604
34 kap. 11 § 2006:891
34 kap. 18 § 2015:97.

3 Senaste lydelse 1998:604.

4 Senaste lydelse 1988:942.

SFS 2016:491

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

2

SFS 2016:491

2. besluta om övervakning av den dömde under viss tid efter det att ett år av

prövotiden har förflutit, dock längst till prövotidens utgång.

Om övervakningsnämnden bedömer att övervakning som beslutats enligt

första stycket 2 inte längre är påkallad, får nämnden besluta att övervakningen
ska upphöra.

�&tgärd som avses i första stycket får inte beslutas av övervakningsnämn-

den efter prövotidens utgång.

9 §

5

Om skyddstillsynen undanröjs, ska rätten bestämma en annan påföljd

för brottet och då ta skälig hänsyn till vad den dömde har undergått till följd
av domen på skyddstillsyn samt till böter eller fängelse som dömts ut enligt
2 eller 3 §. I ett sådant fall får rätten döma till fängelse på kortare tid än vad
som är föreskrivet för brottet. Har uppgift som avses i 2 a § andra stycket eller
6 a § första stycket lämnats i domen ska rätten, om den dömer till fängelse,
beakta detta när straffets längd bestäms.

Om det inte finns tillräckliga skäl för att undanröja skyddstillsynen, får

rätten i stället besluta om åtgärd som avses i 7 §. En sådan åtgärd får inte be-
slutas efter prövotidens utgång.

30 kap.

3 §

6

När någon döms för flera brott, ska rätten döma till en gemensam på-

följd för brotten, om inte något annat är föreskrivet.

Om det finns särskilda skäl, får rätten för ett eller flera brott döma till böter

och samtidigt döma till annan påföljd för brottsligheten i övrigt. Vidare får
rätten döma till fängelse för ett eller flera brott samtidigt som den dömer till
villkorlig dom eller skyddstillsyn för brottsligheten i övrigt.

När högre rätt dömer för brott som prövats i flera domar i lägre rätt, ska

brottsligheten i varje sådan dom leda till en särskild påföljd.

32 kap.

4 §

7

Om den dömde i väsentlig grad underlåter att göra vad som åligger

honom eller henne enligt en föreskrift vid ungdomsvård om att han eller hon
ska följa ett ungdomskontrakt eller enligt en dom på ungdomstjänst, får rätten
på talan av åklagare undanröja en annan påföljd än böter som dömts ut för
brottet och bestämma en ny påföljd för detta. I stället för att undanröja påfölj-
den får dock rätten meddela den dömde en varning, om det är en tillräcklig åt-
gärd.

Om, av annat skäl än som anges i första stycket, den planerade vården eller

de planerade åtgärderna enligt ett ungdomskontrakt eller en vårdplan inte
kommer till stånd eller vården eller åtgärderna kommit att i väsentlig grad av-
vika från vad som planerats i kontraktet eller vårdplanen, får rätten på talan av
åklagare undanröja en annan påföljd än böter som dömts ut för brottet och be-
stämma en ny påföljd för detta. Detsamma gäller om, av annat skäl än som
anges i första stycket, en dom på ungdomstjänst inte till väsentlig del kan full-
göras inom skälig tid.

5 Senaste lydelse 1998:604.

6 Senaste lydelse 1988:942.

7 Senaste lydelse 2006:891.

background image

3

SFS 2016:491

Om mer än en påföljd undanröjs får rätten bestämma en gemensam påföljd

för den samlade brottsligheten.

Om rätten beslutar om undanröjande enligt första eller andra stycket ska

den, när den nya påföljden bestäms, ta skälig hänsyn till vad den dömde har
undergått till följd av den undanröjda påföljden eller de undanröjda påfölj-
derna och till böter som har dömts ut enligt 3 § första stycket 2.

33 kap.

6 §

8

Om någon döms till fängelse på viss tid eller till sluten ungdomsvård

eller om rätten med tillämpning av 34 kap. 3 § beslutar att sådan påföljd ska
avse ytterligare brott, och den dömde på grund av misstanke om brott som
prövats genom dom i målet har varit berövad friheten på ett sätt som enligt
19 a § första stycket lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. får till-
godoräknas som tid under vilken påföljden verkställts i anstalt eller vid ett
särskilt ungdomshem, får rätten besluta att påföljden ska anses helt verkställd
genom frihetsberövandet. En förutsättning för ett sådant beslut är att den tid
som den utdömda påföljden överstiger frihetsberövandet med är ringa.

Om rätten undanröjer en villkorlig dom, en skyddstillsyn, en ungdomsvård

eller en ungdomstjänst och i stället dömer till fängelse på viss tid eller till slu-
ten ungdomsvård, gäller första stycket även i fråga om sådana frihetsberövan-
den som anges i 19 a § andra stycket lagen om beräkning av strafftid m.m.

Om någon döms till böter eller ungdomstjänst och på grund av misstanke

om brott som prövats genom dom i målet har varit berövad friheten på ett sätt
som enligt första stycket får tillgodoräknas som verkställighet av påföljd, får
rätten besluta att påföljden ska anses helt eller delvis verkställd genom fri-
hetsberövandet.

34 kap. Ny påföljdsbestämning efter tidigare dom

1 §

9

Om den som har dömts till fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn, slu-

ten ungdomsvård, ungdomsvård eller ungdomstjänst har begått ett annat brott
före domen (nyupptäckt brott) eller om den dömde begår ett nytt brott efter
domen men innan påföljden helt har verkställts eller annars upphört (nytt
brott), ska rätten bestämma en ny påföljd för den tillkommande brottslighe-
ten.

I stället för att bestämma en ny påföljd för den tillkommande brottsligheten

får rätten, i de fall som avses i 3 och 4 §§, besluta att den tidigare utdömda
påföljden ska avse också den brottsligheten, eller undanröja den utdömda på-
följden och döma till gemensam påföljd för den samlade brottsligheten.

Undergår den dömde fängelse på livstid får rätten endast besluta att den ti-

digare utdömda påföljden ska avse också den tillkommande brottsligheten.

2 §

När rätten dömer till en ny påföljd för ett nyupptäckt brott ska den när

påföljden bestäms iaktta att påföljderna tillsammans inte överstiger vad som
skulle ha dömts ut för den samlade brottsligheten. Rätten får då döma till lind-
rigare straff än vad som är föreskrivet för brottet.

8 Senaste lydelse 2006:891.

9 Senaste lydelse 1998:604.

background image

4

SFS 2016:491

3 §

Rätten får besluta att en tidigare utdömd påföljd ska avse också tillkom-

mande brottslighet. Ett sådant beslut får meddelas endast om det är fråga om
nyupptäckt brottslighet som i jämförelse med den brottslighet som omfattas
av den tidigare domen med hänsyn till påföljden är utan nämnvärd betydelse.

�r den tidigare påföljden sluten ungdomsvård, ungdomsvård eller ung-

domstjänst, får rätten, om det finns särskilda skäl för det, även i andra fall be-
sluta att den tidigare utdömda påföljden ska avse också den tillkommande
brottsligheten.

4 §

10

Rätten får undanröja en tidigare utdömd påföljd och döma till gemen-

sam påföljd för den samlade brottsligheten. Ett sådant beslut får meddelas en-
dast om det finns särskilda skäl för det samt den tidigare domen har fått laga
kraft och dom meddelas innan den tidigare påföljden helt har verkställts.

När påföljden för den samlade brottsligheten bestäms, ska rätten ta skälig

hänsyn till vad den dömde har undergått till följd av den tidigare domen.
Rätten får då döma till fängelse på kortare tid än vad som är föreskrivet för
brottet.

Om fängelse döms ut och en uppgift som avses i 27 kap. 2 a § andra

stycket, 28 kap. 2 a § andra stycket eller 28 kap. 6 a § första stycket har läm-
nats, ska detta beaktas när straffets längd bestäms.

5 §

11

Tillämpas 1 § första stycket eller 3 § i fråga om någon som villkorligt

frigivits från fängelse, ska, om brottet har begåtts under prövotiden, den vill-
korligt medgivna friheten eller en del av denna förklaras förverkad om inte
särskilda skäl talar mot det.

Som särskilda skäl för att inte förverka eller för att förverka endast en del

av villkorligt medgiven frihet får rätten beakta

1. om den nya brottsligheten i förhållande till den tidigare är av lindrig be-

skaffenhet,

2. om lång tid har förflutit mellan brotten, eller
3. om ett förverkande annars skulle framstå som oskäligt.
Om rätten inte beslutar om förverkande enligt första stycket, får den be-

sluta om åtgärd som avses i 26 kap. 18 § eller förlänga prövotiden med högst
ett år utöver den tid som följer av 26 kap. 10 §.

En åtgärd enligt tredje stycket får beslutas endast före prövotidens utgång.

Förverkande får beslutas endast om frågan tas upp i ett mål där den frigivne
häktats eller fått del av åtal inom ett år från prövotidens utgång.

6 §

12

Om rätten med tillämpning av 3 § genom dom som fått laga kraft har

beslutat att fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn, sluten ungdomsvård, ung-
domsvård eller ungdomstjänst som dömts ut i tidigare mål ska avse ytterligare
brott, och om den tidigare påföljden ändras av högre rätt genom dom som får
laga kraft, ska frågan om påföljd för den tillkommande brottsligheten efter an-
mälan av åklagare prövas på nytt. Detsamma ska gälla, när påföljd avseende
fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn eller sluten ungdomsvård bestämts
med tillämpning av 2 § och den tidigare påföljden ändras.

10 Senaste lydelse 1998:604.

11 Senaste lydelse 1998:604.

12 Senaste lydelse 1998:604.

background image

5

SFS 2016:491

Visar det sig, när en dom på fängelse på viss tid eller sluten ungdomsvård

ska verkställas, att den dömde begått brottet före det att en påföljd som han
eller hon dömts till för något annat brott har dömts ut, och framgår det inte av
domarna att den andra påföljden har beaktats, ska, sedan domarna fått laga
kraft, rätten efter anmälan av åklagare med tillämpning av 2 § bestämma vad
den dömde ska undergå till följd av den dom som sist ska verkställas.

7 §

13

Har en skyddstillsyn förenats med fängelse enligt 28 kap. 3 §, ska den

utdömda fängelsepåföljden vid tillämpningen av detta kapitel anses som en
del av skyddstillsynen.

8 §

14

Uppkommer fråga om överlämnande eller utlämning till Sverige för

verkställighet av en dom, varigenom någon dömts till fängelse som gemen-
sam påföljd för två eller flera brott, och kan överlämnande eller utlämning en-
ligt den andra statens lagstiftning inte ske för alla brotten, ska rätten, efter an-
mälan av åklagare, undanröja den gemensamt utdömda påföljden och döma
till påföljd för den brottslighet för vilken överlämnande eller utlämning kan
äga rum.

Vad som föreskrivs i första stycket ska även gälla då fråga uppkommer om

att en svensk brottmålsdom som avser två eller flera brott ska verkställas
utomlands i enlighet med lagen (1972:260) om internationellt samarbete
rörande verkställighet av brottmålsdom, lagen (2015:96) om erkännande och
verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen eller
lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet,
men det finns hinder mot verkställighet enligt den andra statens lagstiftning i
fråga om något eller några av brotten.

38 kap.

3 §

15

Fråga om åtgärd enligt 27 kap. 2 a § tredje stycket, 5 § tredje stycket

eller 6 § tas upp av den rätt som först avgjort det mål där villkorlig dom med-
delats. Fråga om åtgärd enligt 32 kap. 4 § tas upp av den rätt som först avgjort
det mål där ungdomsvård eller ungdomstjänst dömts ut.

Talan enligt 28 kap. 8 § väcks vid den tingsrätt, inom vars område den

övervakningsnämnd som har gjort framställning i ärendet är verksam, eller
vid den rätt som först avgjort det mål där skyddstillsyn dömts ut.

Mål som avses i denna paragraf får också tas upp av den rätt, där brottmål

mot den dömde är väckt eller där mål om åtgärd mot den dömde enligt
32 kap. 4 § redan tagits upp, eller av rätten i den ort där den dömde mera var-
aktigt uppehåller sig, om rätten med hänsyn till utredningen samt kostnader
och andra omständigheter finner det lämpligt.

4 §

16

Anmälan enligt 34 kap. 6 § görs hos den rätt som först dömt i något av

målen.

Anmälan enligt 34 kap. 8 § görs hos den rätt som först dömt i målet.

13 Senaste lydelse 1998:604.

14 Senaste lydelse 2006:891.

15 Senaste lydelse 2006:891.

16 Senaste lydelse 1981:211.

background image

6

SFS 2016:491

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

6 §

17

Nämndemän ska delta när en tingsrätt avgör en fråga som avses i

2 eller 2 a § eller i 27 kap. 6 §, 28 kap. 9 §, 32 kap. 4 § eller 34 kap. 6 § andra
stycket eller 8 §. Detsamma ska gälla i fråga om undanröjande av påföljd en-
ligt 34 kap. 4 §, förverkande av villkorligt medgiven frihet eller annan åtgärd
enligt 34 kap. 5 §.

Vid avgörande av en fråga som avses i 27 kap. 2 a § tredje stycket eller 5 §

tredje stycket eller 28 kap. 11 § första och andra styckena, är en tingsrätt dom-
för med en lagfaren domare.

8 §

18

I mål om åtgärd enligt 2 eller 2 a § eller 27 kap. 2 a § tredje stycket,

5 § tredje stycket eller 6 §, 28 kap. 9 §, 32 kap. 4 § eller 34 kap. 6 § andra
stycket ska tingsrätten ge den dömde tillfälle att yttra sig. Begär denne att bli
hörd muntligen, ska han eller hon ges tillfälle till det. I mål om åtgärd enligt
34 kap. 8 § ska den dömde ges tillfälle att yttra sig, om det är möjligt. Rättens
avgörande av saken sker genom beslut.

En åtgärd enligt 28 kap. 11 § första och andra styckena får beslutas utan att

den dömde ges tillfälle att yttra sig.

9 §

19

Rättens beslut om åtgärd enligt 27 kap. 2 a § tredje stycket eller 5 §

tredje stycket, 28 kap. 11 § första och andra styckena eller 34 kap. 6 § andra
stycket eller 8 § gäller omedelbart, om inte något annat beslutas. Detsamma
gäller avgöranden enligt 27 kap. 6 §, 28 kap. 9 § eller 34 kap. 5 § angående
föreskrifter, övervakning eller prövotid.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Clara Ahlqvist
(Justitiedepartementet)

17 Senaste lydelse 2006:891.

18 Senaste lydelse 2006:891.

19 Senaste lydelse 2006:891.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.