Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU13 Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten