SFS 2018:165 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2018:165 Lag om ändring i brottsbalken
SFS2018-165.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i brottsbalken

Utfärdad den 5 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 kap. 5 a § brottsbalken ska ha
följande lydelse.

13 kap.
5 a §
2 Den som genom olaga tvång eller olovligen med tekniskt hjälpmedel
bemäktigar sig eller ingriper i manövreringen av

1. ett luftfartyg,
2. ett fartyg, som används i civil yrkesmässig sjöfart för befordran av gods

eller passagerare, bogsering, bärgning, fiske eller annan fångst, eller

3. en buss, en lastbil eller ett maskindrivet spårfordon på järnväg, spårväg

eller tunnelbana, som används i förvärvsverksamhet för befordran av gods
eller passagerare,

döms för kapning till fängelse i högst fyra år. Detsamma gäller den som

genom olaga tvång bemäktigar sig en plattform i havet som är avsedd för
verksamhet för utforskning eller utvinning av naturtillgångar eller för något
annat ekonomiskt ändamål.

Den som i annat fall
1. förstör eller allvarligt skadar ett sådant fartyg eller en sådan plattform

som anges i första stycket eller ett luftfartyg i trafik, eller

2. vidtar en åtgärd som är ägnad att framkalla fara för säkerheten för ett

sådant fartyg eller en sådan plattform som anges i första stycket eller för ett
luftfartygs säkerhet under flygning

döms för sjö- eller luftfartssabotage till fängelse i högst fyra år.
�r brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms

till fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid. Vid
bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om därigenom
framkallats fara för flera människoliv eller om gärningen annars varit av
särskilt farlig art.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:73, bet. 2017/18:JuU20, rskr. 2017/18:204.

2 Senaste lydelse 2009:396.

SFS

2018:165

Publicerad
den

11 april 2018

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.