SFS 2018:540 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2018:540 Lag om ändring i brottsbalken
SFS2018-540.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i brottsbalken

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 5 §, 16 kap. 9 och 14 a §§ och
29 kap. 2 § brottsbalken ska ha följande lydelse.

5 kap.
5 §
2 Brott som avses i 1�3 §§ får inte åtalas av någon annan än måls-
äganden. Om brottet riktar sig mot någon som är under arton år eller om i
annat fall målsäganden anger brottet till åtal, får dock åklagaren väcka åtal
om detta anses påkallat från allmän synpunkt och åtalet avser

1. förtal och grovt förtal,
2. förolämpning mot någon i eller för hans eller hennes myndighetsutöv-

ning, eller

3. förolämpning med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt

ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet
eller uttryck.

Har förtal riktats mot en avliden, får åtal väckas av den avlidnes efterlev-

ande make, bröstarvinge, förälder eller syskon och, om åtal av särskilda skäl
anses påkallat från allmän synpunkt, av åklagare.

Innebär brott som avses i 1�3 §§ att någon genom att förgripa sig på en

främmande makts statsöverhuvud som vistas i Sverige eller på en främman-
de makts representant i Sverige har kränkt den främmande makten, får brott-
et åtalas av åklagare utan hinder av första stycket. �&tal får dock inte ske utan
förordnande av regeringen eller den regeringen har bemyndigat till detta.

16 kap.
9 §
3 En näringsidkare som i sin verksamhet diskriminerar någon på grund
av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell
läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck genom att inte gå
personen till handa på de villkor som näringsidkaren i sin verksamhet till-
lämpar i förhållande till andra, ska dömas för olaga diskriminering till böter
eller fängelse i högst ett år.

Vad som sägs i första stycket om en näringsidkare tillämpas också på den

som är anställd i näringsverksamhet eller annars handlar på en näringsidka-
res vägnar samt på den som är anställd i allmän tjänst eller har allmänt upp-
drag.

För olaga diskriminering döms även anordnare av allmän sammankomst

eller offentlig tillställning och medhjälpare till sådan anordnare, om han eller

1 Prop. 2017/18:59, bet. 2017/18:KU14, rskr. 2017/18:281.

2 Senaste lydelse 2014:222.

3 Senaste lydelse 2008:569.

SFS

2018:540

Publicerad
den

29 maj 2018

background image

SFS

2018:540

2

hon diskriminerar någon på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt
ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet
eller uttryck genom att vägra personen tillträde till sammankomsten eller
tillställningen på de villkor som gäller för andra.

14 a §4 Om brott som avses i 14 § är grovt, döms för grovt dobbleri till
fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om verk-

samheten bedrivits yrkesmässigt, omfattat avsevärda belopp eller annars
varit av särskilt farlig art.

29 kap.
2 §
5 Som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet
ska, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt beaktas

1. om den tilltalade avsett att brottet skulle få allvarligare följder än det

faktiskt fått,

2. om den tilltalade visat stor hänsynslöshet,
3. om den tilltalade utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller svår-

igheter att värja sig,

4. om den tilltalade utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett sär-

skilt förtroende,

5. om den tilltalade förmått någon annan att medverka till brottet genom

tvång, svek eller missbruk av hans eller hennes ungdom, oförstånd eller
beroende ställning,

6. om brottet utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad

form eller systematiskt eller om brottet föregåtts av särskild planering,

7. om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller

en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller
etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande iden-
titet eller uttryck eller annan liknande omständighet, eller

8. om brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i

dess förhållande till en närstående person.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mikaela Bexar
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 1982:1061.

5 Senaste lydelse 2010:370.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.