SFS 2018:1140 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2018:1140 Lag om ändring i brottsbalken
SFS2018-1140.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i brottsbalken
Utfärdad den 14 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om brottsbalken2

dels att 16 kap. 14, 14 a och 18 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 16 kap. 17 § ska ha följande lydelse.

16 kap.
17 §
3 För förberedelse eller stämpling till eller underlåtenhet att avslöja

eller förhindra myteri döms det till ansvar enligt 23 kap. Detsamma gäller

för försök till sådant barnpornografibrott som avses i 10 a § första stycket

och försök eller förberedelse till grovt barnpornografibrott.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363.

2

Senaste lydelse av

14 § 1986:1007

14 a § 1982:1061

18 § 1980:892.

3

Senaste lydelse 2016:508. �ndringen innebär att ⬝försök eller förberedelse till grovt dobbleri⬝

tas bort ur paragrafen.

SFS 2018:1140

Publicerad

den 26 juni 2018

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.