SFS 2018:1253 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2018:1253 Lag om ändring i brottsbalken
SFS2018-1253.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i brottsbalken
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om brottsbalken2

dels att 33 kap. ska upphöra att gälla,

dels att nuvarande 26 kap. 5 § ska betecknas 26 kap. 4 §,

dels att 26 kap. 6�11, 18 och 23 §§, 34 kap. 6 § och 38 kap. 2 a § ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 26 kap. 5, 6 a och 25 §§, av

följande lydelse.

26 kap.
5 §
Om ett fängelsestraff har börjat verkställas och hovrätten skärper

fängelsestraffet, ska hovrättens dom eller beslut gälla omedelbart, om inte

rätten beslutar något annat.

Första stycket ska dock inte gälla i fråga om ett fängelsestraff som har

börjat verkställas enligt lagen (1994:451) om intensivövervakning med

elektronisk kontroll.

6 §3 När två tredjedelar av ett tidsbestämt fängelsestraff, dock minst trettio

dagar, har avtjänats ska den dömde friges villkorligt.

Om en utländsk dom verkställs i Sverige och det framgår att den dömde

kommer att vara frihetsberövad under avsevärt längre tid än om verk-

ställighet hade skett i den andra staten, ska villkorlig frigivning ske vid en

tidigare tidpunkt än vad som följer av första stycket.

Villkorlig frigivning får inte ske från fängelse som har dömts ut enligt

28 kap. 3 § eller från ett förvandlingsstraff för böter.

6 a §4 Om det finns synnerliga skäl mot villkorlig frigivning, ska den

skjutas upp enligt vad som framgår av 7 §. Vid bedömningen av om det finns

synnerliga skäl mot villkorlig frigivning ska det särskilt beaktas om den

dömde på ett allvarligt sätt har brutit mot de föreskrifter och villkor som

gäller för verkställigheten.

1

Prop. 2017/18:250, bet. 2017/18:JuU30, rskr. 2017/18:378.

2

Senaste lydelse av

26 kap. 5 § 1998:604

33 kap. 5 § 2000:175

33 kap. 6 § 2016:491

33 kap. 7 § 2003:1157

33 kap. 8 § 2000:175.

3

Senaste lydelse 2006:431.

4

Tidigare 6 a § upphävd genom 1998:604.

SFS 2018:1253

Publicerad

den 28 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1253

7 §5 Om den villkorliga frigivningen skjuts upp, ska det i beslutet anges

med hur många dagar det ska ske.

När antalet dagar som den villkorliga frigivningen ska skjutas upp med

bestäms ska arten och omfattningen av de överträdelser som föranleder att

den villkorliga frigivningen skjuts upp särskilt beaktas. Den villkorliga

frigivningen får skjutas upp med högst etthundraåttio dagar åt gången.

8 §6 Om flera fängelsestraff verkställs samtidigt, ska vid tillämpning av

6 § första stycket hänsyn tas till den sammanlagda fängelsetiden. Detta

gäller dock inte tid för fängelse som verkställs med tillämpning av 6 § andra

stycket eller som dömts ut enligt 28 kap. 3 § eller förvandlingsstraff för

böter.

Såsom avtjänad tid räknas även tid under vilken straffet ska anses

verkställt enligt bestämmelserna i lagen (2018:1250) om til godoräknande av

tid för frihetsberövande.

9 §7 Kriminalvården fattar beslut om uppskjuten villkorlig frigivning

enligt 6 a och 7 §§. Sådana beslut gäller omedelbart om inte något annat

beslutas.

10 §8 Efter den villkorliga frigivningen gäller en prövotid som motsvarar

den strafftid som återstår vid frigivningen, dock minst trehundrasextiofem

dagar.

11 §9 Det kan i anslutning till att villkorlig frigivning äger rum eller senare

beslutas att den villkorligt frigivne ska stå under övervakning, om det

bedöms som påkallat. Beslut om övervakning meddelas av Kriminalvården.

Har övervakning beslutats men bedöms därefter att övervakningen inte

längre är påkallad, får övervakningsnämnden besluta att övervakningen ska

upphöra. �vervakningen ska utan något särskilt beslut upphöra sedan

trehundrasextiofem dagar av prövotiden har förflutit, om inte annat följer av

18 §.

18 §10 Iakttar den frigivne inte vad som åligger honom eller henne enligt

denna balk eller enligt föreskrift eller anvisning som meddelats med stöd

därav, får övervakningsnämnden, utom att meddela föreskrift enligt 15 §

eller fatta beslut i fråga som avses i 37 kap. 7 § första stycket,

1. besluta att varning ska meddelas den frigivne, eller

2. besluta om övervakning av den frigivne under viss tid efter det att

trehundrasextiofem dagar av prövotiden har förflutit, dock längst till

prövotidens utgång.

23 §11 Förklaras villkorligt medgiven frihet helt eller delvis förverkad, ska

med avseende på frågan om ny villkorlig frigivning vad som förverkats

anses som nytt fängelsestraff. Detsamma ska gälla vid beräkning av strafftid

enligt strafftidslagen (2018:1251).

25 § Förekommer till verkställighet på en gång dom på fängelse på livstid

och dom på böter, förvandlingsstraff för böter, fängelse på viss tid, villkorlig

5

Senaste lydelse 2006:431.

6

Senaste lydelse 2000:175.

7

Senaste lydelse 2006:431.

8

Senaste lydelse 1998:604.

9

Senaste lydelse 2005:967.

10

Senaste lydelse 1983:240.

11

Senaste lydelse 1983:240.

background image

3

SFS 2018:1253

dom, skyddstillsyn, ungdomsvård, ungdomstjänst eller sluten ungdomsvård,

ska livstidsstraffet träda i stället för den andra påföljden.

Förekommer till verkställighet på en gång en dom på fängelse på viss tid

i minst två år och en dom på böter eller förvandlingsstraff för böter som har

meddelats innan den förstnämnda påföljden har börjat verkställas, ska

fängelsestraffet träda i stället för den andra påföljden.

34 kap.
6 §
12 Om rätten med tillämpning av 3 § genom dom som fått laga kraft har

beslutat att fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn, sluten ungdomsvård,

ungdomsvård eller ungdomstjänst som dömts ut i tidigare mål ska avse

ytterligare brott, och om den tidigare påföljden ändras av högre rätt genom

dom som får laga kraft, ska frågan om påföljd för den tillkommande

brottsligheten efter anmälan av åklagare prövas på nytt. Detsamma ska gälla,

när påföljd avseende fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn eller sluten

ungdomsvård bestämts med tillämpning av 2 § och den tidigare påföljden

ändras.

Visar det sig, när en dom på fängelse på viss tid eller sluten ungdomsvård

ska verkställas, att den dömde begått brottet före det att en påföljd som han

eller hon dömts till för något annat brott har dömts ut, och framgår det inte

av domarna att den andra påföljden har beaktats, ska, sedan domarna fått

laga kraft, rätten efter anmälan av åklagare med tillämpning av 2 §

bestämma vad den dömde ska undergå till följd av den dom som sist ska

verkställas. En sådan prövning hindrar inte att domen får verkställas, om inte

rätten beslutar något annat.

38 kap.
2 a §
13 Har vid straffmätning eller val av påföljd enligt vad som framgår

av domen särskilt beaktats huruvida den tilltalade till följd av brottet kan

komma att drabbas av avskedande eller uppsägning från arbetsanställning

och har det antagande som i detta hänseende legat till grund för domen visat

sig felaktigt, får den rätt som först dömt i målet efter ansökan av åklagaren

eller den dömde undanröja den ådömda påföljden och döma till ny påföljd

för brottet. Detta gäller dock endast om den tidigare ådömda påföljden inte

har till fullo verkställts. Görs en sådan ansökan, får rätten förordna att den

tidigare ådömda påföljden tills vidare inte får verkställas.

�r den tidigare påföljden villkorlig dom eller skyddstillsyn och bestäms

den nya påföljden till fängelse, ska vid straffets bestämmande skälig hänsyn

tas till vad den dömde undergått till följd av den villkorliga domen eller

domen på skyddstillsyn. Härvid får dömas till fängelse på kortare tid än vad

som är föreskrivet för brottet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

2. Bestämmelserna i 26 kap. 6�11, 18 och 23 §§ i den äldre lydelsen gäller

fortfarande för den som före ikraftträdandet meddelats ett strafftidsbeslut

enligt lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. Dock ska vid

tillämpningen av 26 kap. 8 § andra stycket i den äldre lydelsen med 33 kap.

6 och 7 §§ och lagen om beräkning av strafftid m.m. även avses lagen

(2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande.

12

Senaste lydelse 2016:491.

13

Senaste lydelse 1998:604.

background image

4

SFS 2018:1253

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Marie Skåninger

(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.