SFS 2018:1744 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2018:1744 Lag om ändring i brottsbalken
SFS2018-1744.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i brottsbalken

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 16 kap. 8 § brottsbalken ska ha följ-
ande lydelse.

16 kap.
8 §
2 Den som i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar
eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av
personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung,
trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller ut-
tryck, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller, om brottet
är ringa, till böter.

Om brottet är grovt döms för grov hets mot folkgrupp till fängelse i lägst

sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska
det särskilt beaktas om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande
innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att
väcka betydande uppmärksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mikaela Bexar
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:59, bet. 2017/18:KU14, rskr. 2017/18:281, bet. 2018/19:KU2, rskr. 2018/19:16.

2 Senaste lydelse 2002:800.

SFS

2018:1744

Publicerad
den

27 november 2018

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.