SFS 2018:1745 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2018:1745 Lag om ändring i brottsbalken
SFS2018-1745.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i brottsbalken

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 5 § och 5 kap. 3 § brottsbalken
ska ha följande lydelse.

4 kap.
5 §
2 Den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är
ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans
säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot till böter
eller fängelse i högst ett år.

Om brottet är grovt döms för grovt olaga hot till fängelse i lägst nio

månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det
särskilt beaktas

1. om hotet påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen, sprängämne eller

vapenattrapp eller genom anspelning på ett våldskapital eller annars har varit
av allvarligt slag, eller

2. om gärningen annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.

5 kap.
3 §
Den som, i annat fall än som avses i 1 eller 2 §, riktar beskyllning,
nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms,
om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, för
förolämpning till böter.

Om brottet är grovt, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Clara Ahlqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:222, bet. 2017/18:KU13, rskr. 2017/18:36, bet. 2018/19:KU2, rskr. 2018/19:16.

2 Senaste lydelse 2017:332.

SFS

2018:1745

Publicerad
den

27 november 2018

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.