SFS 1993:209 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1993:209 Lag om ändring i brottsbalken
SFS 1993_209 Lag om ändring i brottsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

utfärdad den 15 april 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 26 kap. 15 § samt 28 kap. 6 och

6 a §§ brottsbalken skall ha följande lydelse.

26 kap.

15 §2 När det finns skäl att anta att den frigivne för sin anpassning i

samhället behöver stöd av en särskild föreskrift om vad han har att iaktta
under prövotiden, får en sådan föreskrift meddelas för viss tid eller tills
vidare. Särskild föreskrift får avse

1. vistelseort eller bostad under viss tid, högst ett år åt gången,

2. arbetsanställning, annan förvärvsverksamhet eller utbildning,
3. läkarvård, nykterhetsvård eller annan vård eller behandling i eller

utom sjukhus eller annan dylik inrättning.

Om den frigivne skall undergå vård eller behandling enligt första stycket

3, får det föreskrivas att han därvid skall vara skyldig att lämna blod-,
urin- eller utandningsprov för kontroll av att han inte är påverkad av

beroendeframkallande medel.

Har den frigivne förpliktats ersätta genom brottet uppkommen skada,

må meddelas föreskrifter rörande tid och sätt för skadeståndsskyldighetens
fullgörande i den mån sådana föreskrifter ej med hänsyn till den frigivnes
ekonomiska situation och övriga omständigheter kan antagas motverka

hans anpassning i samhället.

Om den frigivne står under övervakning, får särskild föreskrift meddelas

om vad som skall gälla för denna. I sådan föreskrift får anges på vilket sätt
och i vilken omfattning den frigivne skall hålla kontakt med övervakaren
eller frivårdsmyndigheten. Vidare får föreskrivas skyldighet för den frigiv-

ne att lämna underrättelse till övervakaren eller frivårdsmyndigheten om
utevaro från arbetsplats, skola eller annan i föreskriften angiven verksam-
het eller inrättning.

28 kap.

6 §3 Vad som föreskrivs i 26 kap. 12� 17 §§ skall tillämpas på motsva-
rande sätt beträffande den som har dömts till skyddstillsyn. Rätten skall
dock i domen förordna övervakare, om inte särskilda skäl talar mot det.
Vidare får rätten i domen meddela föreskrifter enligt 26 kap. 15 § första-

tredje styckena samt 27 kap. 5 § andra stycket. �vervakningsnämnden får
ändra eller upphäva en föreskrift av sistnämnda slag när det finns skäl till
det.

6 a §4 I fall som avses i 30 kap. 9 § andra stycket 3 skall rätten, om den

planerade behandlingen är av avgörande betydelse för att döma till

1

Prop. 1992/93:142. bet. 1992/93:JuU17. rskr. 1992/93:221.

2

Senaste lvdelse 1990: 1009.

3

Senaste lydelse 1988:942.

4

Senaste lydelse 1990: 1009.

SFS 1993:209

Utkom från trycket

den 27 april 1993

677

Lag
om ändring i brottsbalken;

background image

SFS 1993:209

skyddstillsyn, i domslutet ange hur långt fängelsestraff som skulle ha
ådömts, om fängelse i stället hade valts som påföljd.

I sådant fall skall vidare i domen alltid meddelas föreskrift om den

behandlingsplan som den dömde har åtagit sig att följa.

I samband med en sådan behandlingsplan får föreskrivas att den som

ansvarar för behandlingen skall anmäla till frivårdsmyndigheten och åkla-
garen om den dömde allvarligt åsidosätter sina åligganden enligt planen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

678

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.