SFS 1993:601 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1993:601 Lag om ändring i brottsbalken
SFS 1993_601 Lag om ändring i brottsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:601
Utkom från trycket
den 17 juni 1993

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den l0 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 8 § brottsbalken skall ha

följande lydelse.

4 kap.

8 § Den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande, som ett
post- eller telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse eller tele-
meddelande, döms för brytande av post- eller telehemlighet till böter eller
fängelse i högst två år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1992/93:200, bet. 1992/93: TU30, rskr. 1992/93:443.

1295

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.