SFS 1994:306 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1994:306 Lag om ändring i brottsbalken
SFS 1994_306 Lag om ändring i brottsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:306
Utkom från trycket
den 25 maj 1994

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 11 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 29 kap. 2 § brottsbalken skall ha

följande lydelse.

29 kap.

2 §2 Såsom försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvär-
det skall, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt
beaktas

1. om den tilltalade avsett att brottet skulle få betydligt allvarligare

följder än det faktiskt fått,

2. om den tilltalade visat särskild hänsynslöshet,
3. om den tilltalade utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller

särskilda svårigheter att värja sig,

4. om den tilltalade grovt utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat

ett särskilt förtroende,

5. om den tilltalade förmått någon annan att medverka till brottet

genom allvarligt tvång, svek eller missbruk av dennes ungdom, oförstånd
eller beroende ställning,

6. om brottet utgjort ett led i en brottslig verksamhet som varit särskilt

noggrant planlagd eller bedrivits i stor omfattning och i vilken den tilltala-
de spelat en betydande roll, eller

7. om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller

en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller
etniskt ursprung, trosbekännelse eller annan liknande omständighet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1993/94: 101, bet. 1993/94:JuU 13, rskr. 1993/94:298.

2

Senaste lydelse 1988:942.

632

background image

SFS 1994:306
Utkom från trycket
den 25 maj 1994

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 11 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 29 kap. 2 § brottsbalken skall ha

följande lydelse.

29 kap.

2 §2 Såsom försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvär-
det skall, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt
beaktas

1. om den tilltalade avsett att brottet skulle få betydligt allvarligare

följder än det faktiskt fått,

2. om den tilltalade visat särskild hänsynslöshet,
3. om den tilltalade utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller

särskilda svårigheter att värja sig,

4. om den tilltalade grovt utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat

ett särskilt förtroende,

5. om den tilltalade förmått någon annan att medverka till brottet

genom allvarligt tvång, svek eller missbruk av dennes ungdom, oförstånd
eller beroende ställning,

6. om brottet utgjort ett led i en brottslig verksamhet som varit särskilt

noggrant planlagd eller bedrivits i stor omfattning och i vilken den tilltala-
de spelat en betydande roll, eller

7. om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller

en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller
etniskt ursprung, trosbekännelse eller annan liknande omständighet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1993/94: 101, bet. 1993/94:JuU 13, rskr. 1993/94:298.

2

Senaste lydelse 1988:942.

632

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.