SFS 1994:335 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1994:335 Lag om ändring i brottsbalken
SFS 1994_335 Lag om ändring i brottsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

670

SFS 1994:335

Utkom från trycket
den 31 maj 1994

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 19 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 kap. 1 och 3 §§ brottsbalken

skall ha följande lydelse.

11 kap.

1 §2 Den som, när han är på obestånd eller när påtaglig fara föreligger för

att han skall komma på obestånd, förstör eller genom gåva eller någon

1

Prop. 1993/94:123, bet. 1993/93: LU26, rskr. 1993/94:303.

2

Senaste lydelse 1986:43.

background image

SFS 1994:335

annan liknande åtgärd avhänder sig egendom av betydande värde, döms
för oredlighet mot borgenärer till fängelse i högst två år. Detsamma skall
gälla om någon genom sådant förfarande försätter sig på obestånd eller
framkallar påtaglig fara för att han skall komma på obestånd.

Gäldenär, som vid skuldsanering enligt skuldsaneringslagen (1994:334),

konkurs eller förhandling om offentligt ackord förtiger tillgång, uppgiver
obefintlig skuld eller lämnar annan sådan oriktig uppgift, skall ock, om ej
uppgiften rättas innan den beedigas eller eljest lägges till grund för förfa-
randet, dömas för oredlighet mot borgenärer. Detsamma skall gälla, om

gäldenär i samband med annan exekutiv förrättning åberopar oriktig
handling eller skenavtal och därigenom hindrar att erforderlig egendom
genom förrättning tages i anspråk för att bereda borgenär betalning eller
säkerhet.

Gäldenär som, då konkurs är förestående, ur riket bortför tillgång av

betydande värde med uppsåt att hålla den undan konkursen, eller gäldenär
som i konkurs undandrar eller undanhåller konkursförvaltningen tillgång,
döms likaledes för oredlighet mot borgenärer.

3 §3 Den som, när han är på obestånd eller när påtaglig fara föreligger för
att han skall komma på obestånd, fortsätter rörelse under förbrukande av

avsevärda medel utan motsvarande nytta för rörelsen eller lever slösaktigt
eller inlåter sig på äventyrligt företag eller lättsinnig ansvarsförbindelse
eller vidtar annan sådan åtgärd och därigenom uppsåtligen eller av grov
oaktsamhet försämrar sin förmögenhetsställning i avsevärd mån, döms för

vårdslöshet mot borgenärer till fängelse i högst två år. Vad som nu sagts

skall gälla även om gärningsmannen inte insåg men hade skälig anledning

anta att han var på obestånd eller att påtaglig fara förelåg för att han skulle
komma på obestånd.

Gäldenär, som vid skuldsanering enligt skuldsaneringslagen (1994:334),

konkurs eller förhandling om offentligt ackord av grov oaktsamhet förtiger
tillgång, uppgiver obefintlig skuld eller lämnar annan sådan oriktig upp-
gift, dömes likaledes, om ej uppgiften rättas innan den beedigas eller eljest
lägges till grund för förfarandet, för vårdslöshet mot borgenärer.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

3

Senaste lydelse 1986:43.

671

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.