SFS 1994:97 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1994:97 Lag om ändring i brottsbalken
SFS 1994_97 Lag om ändring i brottsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

179

1

Prop. 1993/94:97, bet. 1993/94: SoU 16, rskr. 1993/94:150.

2

Senaste lydelse 1988:1483.

3

Senaste lydelse 1981:1253.

Lag
om ändring i brottsbalken;

SFS 1994:97
Utkom från trycket
den 29 mars 1994

utfärdad den 17 mars 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 31 kap. 2§ och 38 kap. 2§

brottsbalken skall ha följande lydelse.

31 kap.

2 §2 Kan den som har begått en brottslig gärning bli föremål för våra
enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
får rätten

överlämna åt socialnämnden eller, i fråga om den som redan är intagen i
ett hem där sådan vård meddelas, åt styrelsen för hemmet att föranstalta
om behövlig vård. Innan rätten beslutar om överlämnande skall social-
nämnden eller styrelsen höras.

�r för brottet stadgat strängare straffan fängelse i ett år, får överlämnan-

de enligt första stycket ske endast om det föreligger särskilda skäl.

38 kap.

2 §3 Har domstol med stöd av 31 kap. 1 § överlämnat någon till vård
inom socialtjänsten men finnes därefter att vården ej kan genomföras med
den dömdes samtycke eller, vid prövning i därför stadgad ordning, att i lag
angivna förutsättningar brister för vård av det slag som socialnämnd i

yttrande till domstolen förklarat sig ämna anordna, äger efter ansökan av
åklagare den rätt som först dömt i målet undanröja förordnandet om
överlämnande till vård och döma till annan påföljd för brottet.

Vad nu har sagts gäller på motsvarande sätt när domstolen har överläm-

nat någon till vård med stöd av 31 kap. 2 § och den vård som socialnämn-
den i yttrande till domstolen har förklarat sig ämna föranstalta om visar sig
inte kunna anordnas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

2. Vad i 38 kap. 2 § andra stycket i dess nya lydelse sägs om yttrande av

socialnämnden skall även avse yttrande som före den 1 juli 1994 avgivits
av länsstyrelse.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.