SFS 1994:1037 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1994:1037 Lag om ändring i brottsbalken
SFS 1994_1037 Lag om ändring i brottsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1037

Utkom från trycket

den 28 juni 1994

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 37 kap. 8 § brottsbalken skall ha

följande lydelse.

37 kap.

8 §2 Bestämmelserna i 7 § första stycket tillämpas på motsvarande sätt
beträffande den som har dömts till skyddstillsyn.

Den som har dömts till skyddstillsyn får hos hovrätten överklaga ett

beslut av övervakningsnämnd i frågor som avses i 26 kap. 15 § eller 28 kap.

7 eller 11 §. Skrivelsen skall ges in till övervakningsnämnden. Klagotiden
räknas från den dag då klaganden fick del av beslutet. I hovrätten tillämpas

bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av tingsrätts beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1993/94:190, bet. 1993/94: JuU30, rskr. 1993/94:377.

2

Senaste lydelse 1983:240.

2204

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.