SFS 2019:34 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2019:34 Lag om ändring i brottsbalken
SFS2019-34.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i brottsbalken

Utfärdad den 21 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 24 kap. 2, 5 och 6 §§ brottsbalken
ska ha följande lydelse.

24 kap.
2 §
2 Rymmer den som är intagen i kriminalvårdsanstalt eller som är
häktad, anhållen eller annars berövad friheten eller sätter han eller hon sig
med våld eller hot om våld till motvärn eller gör han eller hon på annat sätt
motstånd mot någon som han eller hon står under uppsikt av, när denne ska
hålla honom eller henne till ordningen, får det våld användas som med
hänsyn till omständigheterna är försvarligt för att rymningen ska hindras
eller ordningen upprätthållas. Detsamma ska gälla om någon annan än de
som nu har nämnts gör motstånd i ett sådant fall.

Om rätt för polismän och viss annan personal att använda våld finns i

övrigt föreskrifter i polislagen (1984:387). Om rätt för kustbevaknings-
tjänstemän att använda våld finns föreskrifter i kustbevakningslagen
(2019:32).

5 §3 Om någon enligt 1�4 §§ detta kapitel, enligt 10 § polislagen (1984:387)
eller enligt 2 kap. 4 § eller 6 kap. 2 § kustbevakningslagen (2019:32) har rätt
att begå en annars straffbelagd handling, har var och en som hjälper honom
eller henne samma rätt.

6 §4 Om någon i fall där 1�5 §§ detta kapitel, 10 § polislagen (1984:387)
eller 2 kap. 4 § eller 6 kap. 2 § kustbevakningslagen (2019:32) är tillämplig
har gjort mer än vad som medges, ska han eller hon ändå vara fri från ansvar
om omständigheterna var sådana att han eller hon svårligen kunde besinna
sig.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Erland Koch
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130.

2 Senaste lydelse 1994:458.

3 Senaste lydelse 1994:458.

4 Senaste lydelse 1994:458.

SFS

2019:34

Publicerad
den

26 februari 2019

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.