SFS 1994:1222 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1994:1222 Lag om ändring i brottsbalken
SFS 1994_1222 Lag om ändring i brottsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2677

SFS 1994:1222

Utkom från trycket
den 13 september 1994

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 25 augusti 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 kap. 5 § brottsbalken skall ha

följande lydelse.

11 kap.

5 §2 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokförings-
skyldighet enligt bokföringslagen (1976:125), stiftelselagen (1994:1220)
eller lagen (1967: 531) om tryggande av pensionsutfästelse m. m. genom att
underlåta att bokföra affärshändelser eller bevara räkenskapsmaterial eller

genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt, döms,
om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav

inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen, för bokförings-
brott
till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter. �r

brottet grovt skall han dömas till fängelse i lägst sex månader och högst
fyra år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1993/94:9, bet. 1993/94: LU12, rskr. 1993/94:225

2

Senaste lydelse 1986:43.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.