SFS 1994:1411 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1994:1411 Lag om ändring i brottsbalken
SFS 1994_1411 Lag om ändring i brottsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1411
Utkom från trycket
den 12 december 1994

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 1 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 12 § och 10 kap. 10 §

brottsbalken skall ha följande lydelse.

9 kap.

12 §2 Vad som föreskrivs i 8 kap. 13 § om inskränkning i åklagares

åtalsrätt skall gälla även de brott som angetts i detta kapitel, dock inte
grovt bedrägeri.

Bedrägeri eller bedrägligt beteende, som består i att någon gjort

avtalsstridigt uttag på eget kredit- eller tillgångskonto, och bedrägligt
beteende, som avses i 2 § andra stycket, får åtalas av åklagare endast
om åtal är påkallat från allmän synpunkt.

1

Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40.

2

Senaste lydelse 1976:1139.

2919

background image

2920

SFS 1994:1411

10 kap.

10 §3 Vad som föreskrivs i 8 kap. 13 § om inskränkning i åklagares

åtalsrätt skall gälla även de brott som angetts i detta kapitel, dock inte
grov förskingring och sådan trolöshet mot huvudman som är att anse
som grov.

Undandräkt, olovligt förfogande eller olovligt brukande beträffande

egendom, som kommit i gärningsmannens besittning genom avtal om
hyra av egendomen eller avtal enligt vilket äganderätten skall övergå
först sedan betalning erlagts, eller som gärningsmannen annars innehar
på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt, får åtalas av
åklagare endast om åtal av särskilda skäl är påkallat från allmän syn-
punkt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

3

Senaste lydelse 1978:597.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.