SFS 1994:1499 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1994:1499 Lag om ändring i brottsbalken
SFS 1994_1499 Lag om ändring i brottsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1499
Utkom från trycket
den 19 december 1994

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 8 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs
dels att 6 kap. 5 § skall upphöra att gälla,
dels att 6 kap. 3, 4, 7, 12 och 13 §§ och 35 kap. 4 § brottsbalken skall ha

följande lydelse.

6 kap.

3 §2 Den som förmår annan till sexuellt umgänge genom att allvarligt
missbruka hans eller hennes beroende ställning döms för sexuellt utnytt-

jande till fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som har sexuellt

umgänge med annan genom att otillbörligt utnyttja att denne befinner sig i
vanmakt eller annat hjälplöst tillstånd eller lider av en psykisk störning.

Om den som har begått gärningen visat särskild hänsynslöshet eller om

brottet annars är att anse som grovt, döms för grovt sexuellt utnyttjande till
fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

1

Prop. 1994/95:2, bet. 1994/95:JuU5, rskr. 1994/95:58.

2

Senaste lydelse 1992:147.

3149

background image

SFS 1994:1499

4 §3 Har någon sexuellt umgänge med den som är under arton år och
som är hans avkomling eller står under hans fostran eller för vars vård eller
tillsyn han har att svara på grund av myndighets beslut, döms för sexuellt

utnyttjande av underårig till fängelse i högst fyra år. Detsamma skall gälla
om någon, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, har sexuellt
umgänge med barn under femton år.

Om den som har begått gärningen visat särskild hänsynslöshet mot den

underårige eller om brottet på grund av dennes låga ålder eller annars är att
anse som grovt, skall dömas för grovt sexuellt utnyttjande av underårig till
fängelse, lägst två och högst åtta år.

7 §4 Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt

berör barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i

någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till
böter eller fängelse i högst två år.

För sexuellt ofredande döms även den som genom tvång, förledande

eller annan otillbörlig påverkan förmår någon som har fyllt femton men
inte arton år att företa eller medverka i en handling med sexuell innebörd,
om handlingen är ett led i framställning av pornografisk bild eller utgör en
posering i annat fall än när det är fråga om framställning av en bild.

Detsamma skall gälla, om någon blottar sig för annan på sätt som är

ägnat att väcka anstöt eller eljest genom ord eller handling på ett uppen-
bart sedlighetssårande sätt uppträder anstötligt mot annan.

12 §5 För försök till våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt tvång, grovt sexuellt

tvång, sexuellt utnyttjande, grovt sexuellt utnyttjande, sexuellt utnyttjande
av underårig, grovt sexuellt utnyttjande av underårig, koppleri och grovt
koppleri döms till ansvar enligt vad som föreskrivs i 23 kap. Detsamma
gäller i fråga om förberedelse och stämpling till våldtäkt, grov våldtäkt,
grovt sexuellt utnyttjande av underårig och grovt koppleri.

13 §6 �r vid sexuellt utnyttjande av underårig enligt 4 § första stycket

andra meningen eller försök till sådant brott eller vid sexuellt ofredande
enligt 7 § första stycket skillnaden i ålder och utveckling mellan den som
har begått gärningen och barnet ringa, får åtal väckas av åklagaren endast
om åtal är påkallat ur allmän synpunkt.

35 kap.

4 §7 De i 1 § bestämda tiderna skall räknas från den dag brottet begicks.
Förutsätts för ådömande av påföljd att viss verkan av handlingen inträtt,
skall tiden räknas från den dag då sådan verkan inträdde.

3

Senaste lydelse 1992:147.

4

Senaste lydelse 1993:207.

5

Senaste lydelse 1992:147.

6

Senaste lydelse 1984:399.

7

Senaste lydelse 1982:150.

3150

background image

Har brott som avses i 6 kap. 1 �4 och 6 §§ eller försök till sådana brott

begåtts mot barn under femton år skall de i 1 § bestämda tiderna räknas
från den dag målsäganden fyller eller skulle ha fyllt femton år.

Om vid bokföringsbrott, som ej är ringa, den bokföringsskyldige inom

fem år från brottet har försatts i konkurs, fått eller erbjudit ackord eller
inställt sina betalningar, skall tiden räknas från den dag då detta skedde.

SFS 1994:1499

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2. Bestämmelsen i 35 kap. 4 § andra stycket tillämpas även på brott som

har begåtts före ikraftträdandet om inte möjligheten att ådöma påföljd har
bortfallit dessförinnan enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

3151

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.