SFS 1994:1622 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1994:1622 Lag om ändring i brottsbalken
SFS 1994_1622 Lag om ändring i brottsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6133

SFS 1994:1622
Utkom från trycket
den 28 december 1994

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 37 kap. 2 § brottsbalken skall

ha följande lydelse.

37 kap.

2 §2 Regeringen förordnar ordförande och vice ordförande i
övervakningsnämnderna. Vice ordföranden tjänstgör vid förfall för ord-

föranden i dennes ställe. Vid förfall för både ordföranden och vice ord-
föranden förordnas tillfällig ersättare av Kriminalvårdsstyrelsen.

Ordföranden, vice ordföranden och tillfällig ersättare skall vara lagfarna
och ha erfarenhet av tjänstgöring som domare.

�vriga ledamöter utses genom val. För dessa väljs lika många

ersättare. Val förrättas av kommunfullmäktige, om övervakningsnämn-
dens verksamhetsområde omfattar endast en kommun, och annars av
landstingsfullmäktige. Om det inom nämndens verksamhetsområde
även finns en kommun som ej ingår i ett landsting, förrättas valet av
landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige med den fördelning dem
emellan som länsstyrelsen bestämmer efter befolkningstalen. Ingår
flera län eller delar av län i övervakningsnämnds verksamhetsområde,

fastställer regeringen efter samma grunder antalet ledamöter och
ersättare för varje län eller del av län.

Landstingsfullmäktiges och kommunfullmäktiges val av ledamöter

eller ersättare skall vara proportionellt, om det begärs av minst så

1

Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69.

2

Senaste lydelse 1983:240.

background image

SFS 1994:1622

många ledamöter i landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige som
motsvarar den kvot, vilken erhålls om antalet närvarande ledamöter

delas med det antal personer som valet avser, ökat med 1. Om kloten

är ett brutet tal, skall den avrundas till närmast högre hela tal. Om
förfarandet vid sådant proportionellt val finns bestämmelser i lagen
(1992:339) om proportionellt valsätt. Om ersättarna inte väljs pro-
portionellt, skall vid valet även den ordning bestämmas, i vilken de
skall kallas till tjänstgöring.

Ledamot och annan än tillfällig ersättare utses för fyra år. Om en

ledamot som har utsetts vid proportionellt val avgår före tidens utgång,
inträder en ersättare enligt den ordning mellan ersättarna som har
bestämts vid valet. Avgår en ledamot eller ersättare som inte har utsetts
vid proportionellt val, utses en ny ledamot eller ersättare för återstoden
av tiden. Tillfällig ersättare förordnas för högst sex månader.

Då ledamot eller ersättare skall utses skall övervakningsnämnden göra

anmälan därom till den som skall utse honom.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2. Val enligt den nya bestämmelsen skall äga rum första gången år

1998.

3. Löpande tjänstgöringstid för dem som har valts enligt äldre

bestämmelser skall vara fyra i stället för tre år.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Fredrik Wersäll

(Justitiedepartementet)

6134

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.