SFS 1995:316 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1995:316 Lag om ändring i brottsbalken
SFS 1995_316 Lag om ändring i brottsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i brottsbalken;

SFS 1995:316

Utkom från trycket
den 28 mars 1995

utfärdad den 16 mars 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 15 kap. 4 b § brottsbalken skall

ha följande lydelse.

15 kap.

4 b §2 Om ett vittne eller en sakkunnig under ed inför Europeiska
gemenskapernas domstol, inför förstainstansrätten vid denna domstol
eller inför Europeiska frihandelssammanslutningens domstol,
EFTA-domstolen, lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen, döms
för osann utsaga inför en internationell domstol till påföljd enligt 1 §,
om utsagan här i riket skulle ha avgivits under laga ed. Begås gärning-
en av grov oaktsamhet, döms för ovarsam utsaga inför en internatio-
nell domstol
till påföljd enligt 3 §.

Bestämmelserna i 4, 14 och 15 §§ gäller i tillämpliga delar också

gärning som avses i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Fredrik Wersäll

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1994/95:133, bet. 1994/95:JuU9, rskr. 1994/95:196.

2

Senaste lydelse 1993:83.

504

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.