SFS 1996:401 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1996:401 Lag om ändring i brottsbalken
SFS 1996_401 Lag om ändring i brottsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

662

1

Prop. 1995/96:37, bet. 1995/96:FöU4, rskr. 1995/96:237.

SFS 1996:401
Utkom från trycket
den 4 juni 1996

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 15 maj 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i brottsbalken skall införas en ny

paragraf, 2 kap. 7 b §, av följande lydelse.

2 kap.

7 b § Om det vid besök i Sverige av en främmande stats militära styrka
inom ramen för internationellt samarbete har begåtts brott av den främ-
mande statens personal som hör till styrkan, får åtal för brottet väckas
endast efter förordnande av regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.