SFS 1996:659 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1996:659 Lag om ändring i brottsbalken
SFS 1996_659 Lag om ändring i brottsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Prop. 1995/96:170, bet. 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:277.

2

Senaste lydelse 1994:1499.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. �ldre bestämmelser tillämpas

dock fortfarande i fråga om gärningar som begåtts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 6 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 35 kap. 4 § brottsbalken skall ha

följande lydelse.

35 kap.

4 §2 De i 1 § bestämda tiderna skall räknas från den dag brottet begicks.
Förutsätts för ådömande av påföljd att viss verkan av handlingen inträtt,
skall tiden räknas från den dag då sådan verkan inträdde.

Har brott som avses i 6 kap. 1-4 och 6 §§ eller försök till sådana brott

begåtts mot barn under femton år skall de i 1 § bestämda tiderna räknas
från den dag målsäganden fyller eller skulle ha fyllt femton år.

Om vid bokföringsbrott, som ej är ringa, den bokföringsskyldige inom

fem år från brottet har försatts i konkurs, fått eller erbjudit ackord eller
inställt sina betalningar, skall tiden räknas från den dag då detta skedde.
Om den bokföringsskyldige inom fem år från brottet blivit föremål för
skatte- eller taxeringsrevision, skall tiden räknas från den dag då revisionen
beslutades.

Utkom från trycket
den 20 juni 1996

997

Lag

SFS 1996:659

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.