SFS 1996:1623 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1996:1623 Lag om ändring i brottsbalken
SFS 1996_1623 Lag om ändring i brottsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1623
Utkom från trycket
den 7 januari 1997

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 12 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om brottsbalken att det skall

införas en ny paragraf, 37 kap. 9 §, av följande lydelse.

37 kap.

9 § I ärende angående förverkande av villkorligt medgiven frihet
enligt 26 kap. skall offentligt biträde förordnas för den som åtgärden
avser, om det inte måste antas att behov av biträde saknas.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

1

Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55.

3005

background image

SFS 1996:1623

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

3006

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.