SFS 2009:398 Lag om ändring i lagen (1998:1703) om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2009:398 Lag om ändring i lagen (1998:1703) om ändring i brottsbalken
090398.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1703) om ändring i
brottsbalken;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22 kap. 6 c § lagen (1998:1703)

om ändring i brottsbalken ska ha följande lydelse.

22 kap.

6 c §

Den som i strid med Förenta nationernas fördrag om fullständigt för-

bud mot kärnsprängningar deltar i eller på annat sätt medverkar till utföran-
det av en kärnvapenprovsprängning eller någon annan kärnsprängning döms
för olovlig kärnsprängning till fängelse i högst fyra år, om gärningen inte är
att bedöma som folkrättsbrott.

�r brottet grovt, döms till fängelse i högst arton år eller på livstid. Vid be-

dömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen haft stor
betydelse för kärnsprängningen eller om gärningen inneburit fara för män-
niskor eller för egendom av särskild betydenhet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:118, bet. 2008/09:JuU17, rskr. 2008/09:251.

SFS 2009:398

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.