SFS 2020:173 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2020:173 Lag om ändring i brottsbalken
SFS2020-173.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i brottsbalken

Utfärdad den 2 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 2 §, 16 kap. 10 a § och 35 kap.
2 och 4 §§ brottsbalken ska ha följande lydelse.

2 kap.
2 §
2 För brott som begåtts utom riket döms efter svensk lag och vid svensk
domstol, om brottet begåtts

1. av svensk medborgare eller av utlänning med hemvist i Sverige,
2. av utlänning utan hemvist i Sverige, som efter brottet blivit svensk

medborgare eller tagit hemvist här i riket eller som är dansk, finsk, isländsk
eller norsk medborgare och finns här,

3. av annan utlänning som finns här i riket och på brottet enligt svensk lag

kan följa fängelse i mer än sex månader, eller

4. i utövningen av ett svenskt företags näringsverksamhet och det är fråga

om givande av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande
enligt 10 kap. 5 d § 2.

Första stycket gäller inte, om gärningen är fri från ansvar enligt lagen på

gärningsorten eller om den begåtts inom område som inte tillhör någon stat
och enligt svensk lag svårare straff än böter inte kan följa på gärningen.

I fall som avses i denna paragraf får inte dömas till påföljd som är att anse

som strängare än det svåraste straff som är föreskrivet för brottet enligt lagen
på gärningsorten.

De inskränkningar av svensk domsrätt som anges i andra och tredje

styckena gäller inte för brott som avses i

1. 4 kap. 1 a och 4 c §§ och 16 kap. 10 a § första stycket 1 och sjätte

stycket eller försök till sådana brott,

2. 4 kap. 4 § andra stycket varigenom någon förmåtts att ingå ett sådant

äktenskap eller en sådan äktenskapsliknande förbindelse som avses i 4 c §
eller försök till sådant brott, eller

3. 6 kap. 1�6, 8, 9 och 12 §§ eller försök till brott enligt 6 kap. 1, 2, 4�6,

8, 9 och 12 §§, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton år.

16 kap.
10 a §
3 Den som

1. skildrar barn i pornografisk bild,
2. sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en sådan

bild av barn tillgänglig för någon annan,

1 Prop. 2019/20:69, bet. 2019/20:JuU22, rskr. 2019/20:197.

2 Senaste lydelse 2019:829.

3 Senaste lydelse 2010:1357.

SFS

2020:173

Publicerad
den

3 april 2020

background image

2

SFS

2020:173

3. förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn,
4. förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn

eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel
med sådana bilder, eller

5. innehar en sådan bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller

hon berett sig tillgång till

döms för barnpornografibrott till fängelse i högst två år.
�r ett brott som avses i första stycket ringa, döms till böter eller fängelse

i högst sex månader.

Med barn avses en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller

som är under arton år. �r pubertetsutvecklingen fullbordad, ska ansvar för
gärning enligt första stycket 2�5 dömas ut bara om det av bilden och
omständigheterna kring den framgår att den avbildade personen är under
arton år.

Till ansvar för gärning som avses i första stycket 1 ska dömas även den

som inte haft uppsåt till men varit oaktsam beträffande omständigheten att
den som skildras är under arton år.

Den som i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte av oakt-

samhet sprider en sådan bild som avses i första stycket, döms som sägs där
eller i andra stycket.

�r brott som avses i första stycket att anse som grovt, döms för grovt

barnpornografibrott till fängelse i lägst ett och högst sex år. Vid be-
dömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet har
begåtts yrkesmässigt eller i vinstsyfte, utgjort ett led i brottslig verksamhet
som utövats systematiskt eller i större omfattning, avsett en särskilt stor
mängd bilder eller avsett bilder där barnen är särskilt unga, utsätts för våld
eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt.

35 kap.
2 §
4 Bestämmelserna i detta kapitel om bortfallande av påföljd gäller inte
för

1. mord eller dråp enligt 3 kap. 1 eller 2 §,
2. våldtäkt eller grov våldtäkt enligt 6 kap. 1 § första eller tredje stycket,

om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton år,

3. våldtäkt mot barn eller grov våldtäkt mot barn enligt 6 kap. 4 §,
4. brott enligt 2 § första eller tredje stycket lagen (1982:316) med förbud

mot könsstympning av kvinnor, om brottet begåtts mot en person som inte
fyllt arton år,

5. folkmord, brott mot mänskligheten eller grov krigsförbrytelse enligt 1,

2 eller 11 § lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänsklig-
heten och krigsförbrytelser,

6. terroristbrott enligt 3 § 1 eller 2 jämförd med 2 § lagen (2003:148) om

straff för terroristbrott, eller

7. försök till brott som avses i 1, 5 eller 6.
Har någon begått brott som avses i första stycket innan han eller hon fyllt

tjugoett år, gäller dock bestämmelserna om bortfallande av påföljd i detta
kapitel.

4 §5 De i 1 § bestämda tiderna ska räknas från den dag brottet begicks. Om
det förutsätts att en viss verkan av handlingen ska ha inträtt innan en påföljd
får dömas ut, ska tiden räknas från den dag då sådan verkan inträdde.

4 Senaste lydelse 2014:407.

5 Senaste lydelse 2018:618.

background image

3

SFS

2020:173

Vid brott som avses i följande bestämmelser ska de i 1 § bestämda tiderna

räknas från den dag målsäganden fyller eller skulle ha fyllt arton år:

1. 6 kap. 4�6, 8 och 9 §§ eller försök till sådana brott,
2. 6 kap. 1�3, 10 och 12 §§ eller försök till brott enligt 6 kap. 1, 2 och

12 §§, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton år,

3. 16 kap. 10 a § första och sjätte styckena eller försök till sådana brott,

om brottet avser skildring av barn i pornografisk bild och en tillämpning av
första stycket inte leder till att möjligheten att döma ut påföljd bortfaller
senare,

4. 2 § lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor eller

försök till sådant brott, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton
år.

Vid bokföringsbrott som inte är ringa ska tiden räknas från den dag då den

bokföringsskyldige har försatts i konkurs, fått eller erbjudit ackord eller
inställt sina betalningar, om detta skett inom fem år från brottet. Om den
bokföringsskyldige inom fem år från brottet blivit föremål för revision av
Skatteverket, ska tiden räknas från den dag då revisionen beslutades.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020.
2. Bestämmelsen i 35 kap. 2 § första stycket i den nya lydelsen tillämpas

även på brott som har begåtts före ikraftträdandet, om inte möjligheten att
döma till påföljd har bortfallit dessförinnan enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.