SFS 2005:45 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2005:45 Lag om ändring i brottsbalken
050045.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 10 februari 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 37 kap. 8 § brottsbalken skall ha

följande lydelse.

37 kap.

8 §

2 Bestämmelserna i 7 § första stycket tillämpas på motsvarande sätt be-

träffande den som har dömts till skyddstillsyn.

Den som har dömts till skyddstillsyn får hos hovrätten överklaga ett beslut

av övervakningsnämnd i frågor som avses i 26 kap. 15 § eller 28 kap. 5 a §
andra stycket, 7 eller 11 §. Skrivelsen skall ges in till övervakningsnämnden.
Klagotiden räknas från den dag då klaganden fick del av beslutet. I hovrätten
tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av tingsrätts
beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2005. �ldre föreskrifter gäller för be-

slut som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Maria Kelt
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:34, bet. 2004/05:JuU14, rskr. 2004/05:148.

2 Senaste lydelse 1994:1037.

SFS 2005:45

Utkom från trycket
den 22 februari 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.