SFS 1998:393 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1998:393 Lag om ändring i brottsbalken
980393.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 4 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels att 3 kap. 5 §, 4 kap. 1�3 §§, 5 kap. 5 § och 6 kap. 1, 3, 4, 8, 11 och

12 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i balken skall införas en ny bestämmelse, 4 kap. 4 a §, av

följande lydelse.

3 kap.

5 §

2 Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smär-

ta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant
tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är
ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

4 kap.

1 § Den som bemäktigar sig och för bort eller spärrar in ett barn eller
någon annan med uppsåt att skada honom eller henne till liv eller hälsa eller
att tvinga honom eller henne till tjänst eller att öva utpressning, döms för
människorov till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst tio år, eller på
livstid.

�r brottet mindre grovt, döms till fängelse i högst sex år.

2 § Den som i annat fall än som sägs i 1 § för bort eller spärrar in någon
eller på annat sätt berövar honom eller henne friheten, döms för olaga
frihetsberövande
till fängelse, lägst ett och högst tio år.

�r brottet mindre grovt, döms till böter eller fängelse i högst två år.

3 §

3 Den som, i annat fall än som avses i 1 eller 2 §, genom olaga tvång

eller vilseledande, föranleder att någon kommer i krigs- eller arbetstjänst
eller annat sådant tvångstillstånd eller förmår någon att bege sig till eller

3URS EHW -X8 UVNU

6HQDVWH O\GHOVH

6HQDVWH O\GHOVH

Svensk författningssamling

SFS 1998:393
Utkom från trycket
den 16 juni 1998

background image

SFS 1998:393

stanna kvar på utrikes ort, där han eller hon kan befaras bli utsatt för för-
följelse eller utnyttjad för tillfälliga sexuella förbindelser eller på annat sätt
råka i nödläge, döms för försättande i nödläge till fängelse, lägst ett och
högst tio år.

�r brottet mindre grovt, döms till böter eller fängelse i högst två år.

4 a § Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4 eller 6 kap. mot en
närstående eller tidigare närstående person, döms, om gärningarna varit ett
led i en upprepad kränkning av personens integritet och varit ägnade att
allvarligt skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse,
lägst sex månader och högst sex år.

Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna

som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott
tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, skall i stället
dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff.

5 kap.

5 §

4 Brott som avses i 1�3 §§ får inte åtalas av annan än målsägande. Om

målsäganden anger brottet till åtal och åtal av särskilda skäl anses påkallat
ur allmän synpunkt, får dock åklagare åtala för

1. förtal och grovt förtal,
2.

förolämpning mot någon i eller för hans eller hennes myndig-

hetsutövning,

3. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes ras,

hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse, eller

4.

förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes

homosexuella läggning.

Har förtal riktats mot avliden, får åtal väckas av den avlidnes efter-

levande make, bröstarvinge, fader, moder eller syskon samt, om åtal av
särskilda skäl anses påkallat ur allmän synpunkt, av åklagare.

Innebär brott som avses i 1�3 §§, att någon genom att förgripa sig på en

främmande makts statsöverhuvud som vistas i Sverige eller på en
främmande makts representant i Sverige har kränkt den främmande makten,
får brottet åtalas av åklagare utan hinder av vad som föreskrivs i första
stycket. �&tal får dock inte ske utan förordnande av regeringen eller den
regeringen har bemyndigat därtill.

6 kap.

1 §

5 Den som genom våld eller genom hot som innebär eller för den

hotade framstår som trängande fara tvingar någon annan till samlag eller till
annat sexuellt umgänge, om gärningen med hänsyn till kränkningens art och
omständigheterna i övrigt är jämförlig med påtvingat samlag, döms för

6HQDVWH O\GHOVH

6HQDVWH O\GHOVH

background image

SFS 1998:393

våldtäkt till fängelse, lägst två och högst sex år. Med våld jämställs att
försätta någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd.

�r brottet med hänsyn till våldets eller hotets art och omständigheterna i

övrigt att anse som mindre allvarligt, döms till fängelse i högst fyra år.

�r brottet grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse, lägst fyra och högst

tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om
våldet var livsfarligt eller om den som har begått gärningen tillfogat
allvarlig skada eller allvarlig sjukdom eller, med hänsyn till tillväga-
gångssättet eller offrets låga ålder eller annars, visat särskild hänsynslöshet
eller råhet.

3 §

6 Den som förmår någon annan till sexuellt umgänge genom att all-

varligt missbruka hans eller hennes beroende ställning döms för sexuellt
utnyttjande
till fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som har sexu-
ellt umgänge med någon annan genom att otillbörligt utnyttja att denna
person befinner sig i vanmakt eller annat hjälplöst tillstånd eller lider av en
psykisk störning.

Om den som har begått gärningen visat särskild hänsynslöshet eller om

brottet annars är att anse som grovt, döms för grovt sexuellt utnyttjande till
fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

4 §

7 Har någon sexuellt umgänge med den som är under arton år och som

är avkomling till eller står under fostran av honom eller henne eller för vars
vård eller tillsyn han eller hon har att svara på grund av en myndighets be-
slut, döms för sexuellt utnyttjande av underårig till fängelse i högst fyra år.
Detsamma skall gälla om någon, i annat fall än som avses förut i detta
kapitel, har sexuellt umgänge med barn under femton år.

Om den som har begått gärningen visat särskild hänsynslöshet mot den

underårige eller om brottet på grund av dennes låga ålder eller annars är att
anse som grovt, skall dömas för grovt sexuellt utnyttjande av underårig till
fängelse, lägst två och högst åtta år.

8 §

8 Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att

annan har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, döms för koppleri
till fängelse i högst fyra år.

Om en person som med nyttjanderätt har upplåtit en lägenhet får veta att

lägenheten helt eller till väsentlig del används för tillfälliga sexuella
förbindelser mot ersättning och inte gör vad som skäligen kan begäras för
att få upplåtelsen att upphöra, skall han eller hon, om verksamheten fort-
sätter eller återupptas i lägenheten, anses ha främjat verksamheten och
dömas till ansvar enligt första stycket.

6HQDVWH O\GHOVH

6HQDVWH O\GHOVH

6HQDVWH O\GHOVH

background image

SFS 1998:393

11 §

9 Till ansvar som i detta kapitel är föreskrivet för en gärning som be-

gås mot någon under en viss ålder skall dömas även den som inte insåg men
hade skälig anledning anta att den andra personen inte uppnått sådan ålder.

12 §

10 För försök till våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt tvång, grovt sexuellt

tvång, sexuellt utnyttjande, grovt sexuellt utnyttjande, sexuellt utnyttjande
av underårig, grovt sexuellt utnyttjande av underårig, koppleri och grovt
koppleri döms till ansvar enligt vad som föreskrivs i 23 kap. Detsamma
gäller i fråga om förberedelse och stämpling till våldtäkt, grov våldtäkt,
grovt sexuellt utnyttjande av underårig och grovt koppleri samt under-
låtenhet att avslöja sådant brott.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

6HQDVWH O\GHOVH

6HQDVWH O\GHOVH

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.