SFS 2005:90 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2005:90 Lag om ändring i brottsbalken
050090.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 3 mars 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels att 6 kap. skall upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 2 §, 4 kap. 1 a §, 16 kap. 10 a § och 35 kap. 4 § skall ha

följande lydelse,

dels att det i balken skall införas ett nytt kapitel, 6 kap., av följande ly-

delse.

2 kap.

2 §

2 För brott som begåtts utom riket döms efter svensk lag och vid svensk

domstol, om brottet begåtts

1. av svensk medborgare eller av utlänning med hemvist i Sverige,
2. av utlänning utan hemvist i Sverige, som efter brottet blivit svensk

medborgare eller tagit hemvist här i riket eller som är dansk, finsk, isländsk
eller norsk medborgare och finns här, eller

3. av annan utlänning som finns här i riket och på brottet enligt svensk lag

kan följa fängelse i mer än sex månader.

Första stycket gäller inte, om gärningen är fri från ansvar enligt lagen på

gärningsorten eller om den begåtts inom område som inte tillhör någon stat
och enligt svensk lag svårare straff än böter inte kan följa på gärningen.

I fall som avses i denna paragraf får inte dömas till påföljd som är att anse

som strängare än det svåraste straff som är stadgat för brottet enligt lagen på
gärningsorten.

De inskränkningar av svensk domsrätt som anges i andra och tredje styck-

ena gäller inte för brott som avses i 6 kap. 1�6 §§, 8 § tredje stycket och 12 §
eller försök till sådana brott, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt
arton år.

4 kap.

1 a §

3 Den som, i annat fall än som avses i 1 §, med användande av olaga

tvång eller vilseledande, med utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller
med något annat sådant otillbörligt medel rekryterar, transporterar, inhyser,

1 Prop. 2004/05:45, bet. 2004/05:JuU16, rskr. 2004/05:164.

2 Senaste lydelse 1972:812.

3 Senaste lydelse 2004:406.

SFS 2005:90

Utkom från trycket
den 15 mars 2005

background image

2

SFS 2005:90

tar emot eller vidtar någon annan sådan åtgärd med en person, och därige-
nom tar kontroll över personen, i syfte att personen skall

1. utsättas för brott enligt 6 kap. 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 §, utnyttjas för tillfäl-

liga sexuella förbindelser eller på annat sätt utnyttjas för sexuella ändamål,

2. utnyttjas i krigstjänst eller tvångsarbete eller annat sådant tvångstill-

stånd,

3. utnyttjas för avlägsnande av organ, eller
4. på annat sätt utnyttjas i en situation som innebär nödläge för den ut-

satte,

döms för människohandel till fängelse i lägst två och högst tio år.
Detsamma gäller den som i sådant syfte som anges i första stycket,
1. till annan för över kontrollen över en person, eller
2. från annan tar emot kontrollen över en person.
Den som begår en gärning som avses i första stycket mot en person som

inte har fyllt arton år skall dömas för människohandel även om inte något så-
dant otillbörligt medel som anges där har använts.

�r ett brott som avses i första�tredje styckena mindre grovt, döms till

fängelse i högst fyra år.

6 kap.

1 §

4 Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om

brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en
annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omstän-
digheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i
lägst två och högst sex år.

Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en

sexuell handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom
att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, berus-
ning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning
eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst till-
stånd.

�r ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till omstän-

digheterna vid brottet att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fäng-
else i högst fyra år.

�r brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för

grov våldtäkt till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om
brottet är grovt skall särskilt beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt
allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt delta-
git i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssät-
tet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

2 §

5 Den som, i annat fall än som avses i 1 § första stycket, genom olaga

tvång förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling, döms för
sexuellt tvång till fängelse i högst två år.

4 Senaste lydelse 1998:393.

5 Senaste lydelse 1992:147.

background image

3

SFS 2005:90

Detsamma gäller den som genomför en annan sexuell handling än som

avses i 1 § andra stycket med en person under de förutsättningar i övrigt som
anges där.

�r brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för

grovt sexuellt tvång till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid
bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om fler än en förgri-
pit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärnings-
mannen annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

3 §

6 Den som förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling ge-

nom att allvarligt missbruka att personen befinner sig i beroendeställning till
gärningsmannen döms för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning
till fängelse i högst två år.

�r brottet grovt, döms för grovt sexuellt utnyttjande av person i beroende-

ställning till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande
av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om fler än en förgripit sig på off-
ret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen annars
visat särskild hänsynslöshet.

4 §

7 Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett

sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränk-
ningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för
våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år.

Detsamma gäller den som begår en gärning som avses i första stycket mot

ett barn som fyllt femton men inte arton år och som är avkomling till gär-
ningsmannen eller står under fostran av eller har ett liknande förhållande till
gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen skall svara
på grund av en myndighets beslut.

�r brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för

grov våldtäkt mot barn till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedö-
mande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen har
använt våld eller hot om brottslig gärning eller om fler än en förgripit sig på
barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen
med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat
särskild hänsynslöshet eller råhet.

5 §

8 �r ett brott som avses i 4 § första eller andra stycket med hänsyn till

omständigheterna vid brottet att anse som mindre allvarligt, döms för sexu-
ellt utnyttjande av barn
till fängelse i högst fyra år.

6 §

9 Den som genomför en annan sexuell handling än som avses i 4 och

5 §§ med ett barn under femton år, eller med ett barn som fyllt femton men
inte arton år och som gärningsmannen står i ett sådant förhållande till som
avses i 4 § andra stycket, döms för sexuellt övergrepp mot barn till fängelse
i högst två år.

6 Senaste lydelse 1998:393.

7 Senaste lydelse 1998:393.

8 Tidigare 5 § upphävd genom 1994:1499.

9 Senaste lydelse av tidigare 6 § 1992:147.

background image

4

SFS 2005:90

�r brottet grovt, döms för grovt sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i

lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt
skall särskilt beaktas om fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt
deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillväga-
gångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet
eller råhet.

7 §

10 Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, har samlag

med eget barn eller dess avkomling, döms för samlag med avkomling till
fängelse i högst två år.

Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, har samlag med

sitt helsyskon, döms för samlag med syskon till fängelse i högst ett år.

Vad som sägs i denna paragraf gäller inte den som förmåtts till gärningen

genom olaga tvång eller på annat otillbörligt sätt.

8 §

11 Den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller

medverkar i sexuell posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell pose-
ring
till böter eller fängelse i högst två år.

Detsamma gäller den som begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt

femton men inte arton år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa el-
ler utveckling.

�r brottet grovt, döms för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering

till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om
brottet är grovt skall särskilt beaktas om brottet avsett en verksamhet som
bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit ett
hänsynslöst utnyttjande av barnet.

9 §

12 Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, förmår ett

barn som inte fyllt arton år att mot ersättning företa eller tåla en sexuell
handling, döms för köp av sexuell handling av barn till böter eller fängelse i
högst två år.

Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats el-

ler getts av någon annan.

10 §

13 Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt be-

rör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i
någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter
eller fängelse i högst två år.

Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är

ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en
person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet.

11 §

14 Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig

en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst
till böter eller fängelse i högst sex månader.

10 Senaste lydelse av tidigare 7 § 1994:1499.

11 Senaste lydelse av tidigare 8 § 1998:393.

12 Senaste lydelse av tidigare 9 § 1984:399.

13 Senaste lydelse av tidigare 10 § 1984:399.

14 Senaste lydelse av tidigare 11 § 1998:393.

background image

5

SFS 2005:90

Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats el-

ler getts av någon annan.

12 §

15 Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att

en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, döms för kopp-
leri
till fängelse i högst fyra år.

Om en person som med nyttjanderätt har upplåtit en lägenhet får veta att

lägenheten helt eller till väsentlig del används för tillfälliga sexuella förbin-
delser mot ersättning och inte gör vad som skäligen kan begäras för att få
upplåtelsen att upphöra, skall han eller hon, om verksamheten fortsätter eller
återupptas i lägenheten, anses ha främjat verksamheten och dömas till ansvar
enligt första stycket.

�r brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för

grovt koppleri till fängelse i lägst två och högst åtta år. Vid bedömande av
om brottet är grovt skall särskilt beaktas om brottet avsett en verksamhet
som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit
ett hänsynslöst utnyttjande av annan.

13 §

16 Till ansvar som i detta kapitel är föreskrivet för en gärning som be-

gås mot någon under en viss ålder skall dömas även den som inte insåg men
hade skälig anledning att anta att den andra personen inte uppnått den ål-
dern.

14 § Den som har begått en gärning enligt 5 § eller 6 § första stycket mot
ett barn under femton år eller enligt 8 § första stycket eller 10 § första
stycket, skall inte dömas till ansvar om det är uppenbart att gärningen inte
inneburit något övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa skillnaden i
ålder och utveckling mellan den som har begått gärningen och barnet samt
omständigheterna i övrigt.

15 § För försök till våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt tvång, grovt sexuellt
tvång, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, grovt sexuellt ut-
nyttjande av person i beroendeställning, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt
mot barn, sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn, grovt
sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt
utnyttjande av barn för sexuell posering, köp av sexuell handling av barn,
köp av sexuell tjänst, koppleri och grovt koppleri döms till ansvar enligt vad
som föreskrivs i 23 kap.

Detsamma gäller i fråga om förberedelse och stämpling till våldtäkt, grov

våldtäkt, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av
barn för sexuell posering och grovt koppleri samt underlåtenhet att avslöja
sådant brott.

15 Senaste lydelse av tidigare 12 § 1998:393.

16 Senaste lydelse av tidigare 13 § 1994:1499.

background image

6

SFS 2005:90

16 kap.

10 a §

17 Den som

1. skildrar barn i pornografisk bild,
2. sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en sådan

bild av barn tillgänglig för någon annan,

3. förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn,
4. förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn

eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel
med sådana bilder, eller

5. innehar en sådan bild av barn
döms för barnpornografibrott till fängelse i högst två år eller, om brottet

är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Med barn avses en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller

som, när det framgår av bilden och omständigheterna kring den, är under 18
år.

Den som i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte av oakt-

samhet sprider en sådan bild som avses i första stycket, döms som sägs där.

�r brott som avses i första stycket att anse som grovt skall dömas för

grovt barnpornografibrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.
Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det har be-
gåtts yrkesmässigt eller i vinstsyfte, utgjort ett led i brottslig verksamhet
som utövats systematiskt eller i större omfattning, avsett en särskilt stor
mängd bilder eller avsett bilder där barn utsätts för särskilt hänsynslös be-
handling.

Förbuden mot skildring och innehav gäller inte den som tecknar, målar el-

ler på något annat liknande hantverksmässigt sätt framställer en sådan bild
som avses i första stycket, om bilden inte är avsedd att spridas, överlåtas,
upplåtas, förevisas eller på annat sätt göras tillgänglig för andra. �ven i an-
dra fall skall en gärning inte utgöra brott, om gärningen med hänsyn till om-
ständigheterna är försvarlig.

35 kap.

4 §

18 De i 1 § bestämda tiderna skall räknas från den dag brottet begicks.

Förutsätts för ådömande av påföljd att viss verkan av handlingen inträtt,
skall tiden räknas från den dag då sådan verkan inträdde.

Vid brott som avses i 6 kap. 4�6 §§ och 8 § tredje stycket eller försök till

sådana brott skall de i 1 § bestämda tiderna räknas från den dag målsägan-
den fyller eller skulle ha fyllt arton år. Detsamma skall gälla vid brott som
avses i 6 kap. 1�3 och 12 §§ eller försök till sådana brott om brottet begåtts
mot en person som inte fyllt arton år.

Om vid bokföringsbrott, som ej är ringa, den bokföringsskyldige inom

fem år från brottet har försatts i konkurs, fått eller erbjudit ackord eller in-
ställt sina betalningar, skall tiden räknas från den dag då detta skedde. Om
den bokföringsskyldige inom fem år från brottet blivit föremål för skatte- el-
ler taxeringsrevision, skall tiden räknas från den dag då revisionen besluta-
des.

17 Senaste lydelse 1998:1444.

18 Senaste lydelse 1996:659.

background image

7

SFS 2005:90

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2005, då lagen (1998:408) om för-

bud mot köp av sexuella tjänster skall upphöra att gälla.

2. Bestämmelsen i 35 kap. 4 § andra stycket tillämpas även på brott som

har begåtts före ikraftträdandet om inte möjligheten att döma till påföljd har
bortfallit dessförinnan enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Maria Kelt
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.