SFS 2020:349 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2020:349 Lag om ändring i brottsbalken
SFS2020-349.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i brottsbalken

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 4 c, 4 d och 10 §§ och
29 kap. 2 § brottsbalken ska ha följande lydelse.

4 kap.
4 c §
2 Den som, i annat fall än som avses i 1 a §, genom olaga tvång eller
utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att ingå ett äktenskap som
är giltigt i den stat där det ingås, i den stat enligt vars lag det ingås eller i en
stat i vilken minst en av makarna är medborgare eller har hemvist döms för
äktenskapstvång till fängelse i högst fyra år.

Detsamma gäller den som på sätt som anges i första stycket förmår någon

att ingå en äktenskapsliknande förbindelse, om den ingås enligt regler som
gäller inom en grupp och som

1. innebär att parterna betraktas som makar och anses ha rättigheter eller

skyldigheter i förhållande till varandra, och

2. innefattar frågan om upplösning av förbindelsen.
Den som begår en gärning som avses i första eller andra stycket mot en

person som inte har fyllt arton år, döms för barnäktenskapsbrott till fängelse
i högst fyra år. För barnäktenskapsbrott döms också den som i annat fall
förmår eller tillåter en person som inte har fyllt arton år att ingå ett äktenskap
som är giltigt på sätt som anges i första stycket eller en äktenskapsliknande
förbindelse enligt vad som anges i andra stycket. Detta gäller även om den
som begår en sådan gärning inte haft uppsåt till men varit oaktsam
beträffande omständigheten att den andra personen inte fyllt arton år.

4 d §3 Den som, i annat fall än som avses i 1 a §, genom vilseledande
förmår en person att resa till en annan stat än den där han eller hon bor, i
syfte att personen ska utsättas för en sådan gärning som anges i 4 c §, döms
för vilseledande till äktenskapsresa till fängelse i högst två år.

10 §4 För försök, förberedelse eller stämpling till människorov, männi-
skohandel, grov människoexploatering eller olaga frihetsberövande och för
underlåtenhet att avslöja eller förhindra ett sådant brott döms det till ansvar
enligt 23 kap. Detsamma gäller för försök, förberedelse eller stämpling till
människoexploatering, grovt olaga tvång, äktenskapstvång, barnäktenskaps-
brott eller grovt olaga hot och för försök eller förberedelse till dataintrång

1 Prop. 2019/20:131, bet. 2019/20:JuU23, rskr. 2019/20:272.

2 Senaste lydelse 2014:381.

3 Senaste lydelse 2014:381.

4 Senaste lydelse 2018:601.

SFS

2020:349

Publicerad
den

29 maj 2020

background image

2

SFS

2020:349

som om det fullbordats inte skulle ha varit att anse som ringa, eller grovt
dataintrång.

29 kap.
2 §
5 Som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet
ska, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt beaktas

1. om den tilltalade avsett att brottet skulle få allvarligare följder än det

faktiskt fått,

2. om den tilltalade visat stor hänsynslöshet,
3. om den tilltalade utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller

svårigheter att värja sig,

4. om den tilltalade utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett

särskilt förtroende,

5. om den tilltalade förmått någon annan att medverka till brottet genom

tvång, svek eller missbruk av hans eller hennes ungdom, oförstånd eller
beroende ställning,

6. om brottet utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad

form eller systematiskt eller om brottet föregåtts av särskild planering,

7. om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller

en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller
etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande
identitet eller uttryck eller annan liknande omständighet,

8. om brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i

dess förhållande till en närstående person,

9. om brottet begåtts mot en person på grund av att han eller hon eller

någon närstående innehaft ett uppdrag som förtroendevald i stat, kommun,
region, Sametinget eller Europaparlamentet, eller

10. om ett motiv för brottet varit att bevara eller återupprätta en persons

eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Therese Thorblad
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2019:839.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.