SFS 2003:149 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2003:149 Lag om ändring i brottsbalken
030149.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 24 april 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 3 § samt 13 kap. 5 a § skall

ha följande lydelse.

2 kap.

3 §

2

För brott som begåtts utom riket döms även i annat fall än som avses i

2 § efter svensk lag och vid svensk domstol,

1. om brottet förövats på svenskt fartyg eller luftfartyg, eller om det be-

gåtts i tjänsten av befälhavaren eller någon som tillhörde besättningen på så-
dant fartyg,

2. om brottet begåtts av någon som tillhör Försvarsmakten på ett område

där en avdelning av Försvarsmakten befann sig eller om det begåtts av nå-
gon annan på ett sådant område och avdelningen befann sig där för annat än-
damål än övning,

3. om brottet begåtts vid tjänstgöring utom riket av någon som är anställd

i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten eller som tillhör Polisens utlands-
styrka,

3 a. om brottet har begåtts i tjänsten utom riket av en polisman, tulltjänste-

man eller tjänsteman vid Kustbevakningen, som utför gränsöverskridande
arbetsuppgifter enligt en internationell överenskommelse som Sverige har
tillträtt,

4. om brottet förövats mot Sverige, svensk kommun eller annan menighet

eller svensk allmän inrättning,

5. om brottet begåtts inom område som ej tillhör någon stat och förövats

mot svensk medborgare, svensk sammanslutning eller enskild inrättning el-
ler mot utlänning med hemvist i Sverige,

6. om brottet är kapning, sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage,

penningförfalskning, försök till sådana brott, folkrättsbrott, olovlig befatt-
ning med kemiska vapen, olovlig befattning med minor, osann eller ovarsam
utsaga inför en internationell domstol, terroristbrott enligt 2 § lagen
(2003:148) om straff för terroristbrott eller försök till sådant brott samt brott
som avses i 5 § samma lag, eller

7. om det lindrigaste straff som i svensk lag är stadgat för brottet är

fängelse i fyra år eller däröver.

1 Prop. 2002/03:38, bet. 2002/03:JuU12, rskr. 2002/03:148.

2 Senaste lydelse 2001:31.

SFS 2003:149

Utkom från trycket
den 7 maj 2003

2* SFS 2003:148�177

background image

2

SFS 2003:149

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

13 kap.

5 a §

3

Den som genom olaga tvång bemäktigar sig eller ingriper i manöv-

reringen av

1. ett luftfartyg,
2. ett fartyg, som används i civil yrkesmässig sjöfart för befordran av gods

eller passagerare, bogsering, bärgning, fiske eller annan fångst, eller

3. en buss, en tung lastbil eller ett maskindrivet spårfordon på järnväg,

spårväg eller tunnelbana, som används i förvärvsverksamhet för befordran
av gods eller passagerare,

döms för kapning till fängelse i högst fyra år. Detsamma gäller den som

genom olaga tvång bemäktigar sig en plattform i havet som är avsedd för
verksamhet för utforskning eller utvinning av naturtillgångar eller för något
annat ekonomiskt ändamål.

Den som i annat fall
1. förstör eller allvarligt skadar ett sådant fartyg eller en sådan plattform

som anges i första stycket eller ett luftfartyg i trafik, eller

2. vidtar en åtgärd som är ägnad att framkalla fara för säkerheten för ett

sådant fartyg eller en sådan plattform som anges i första stycket eller för ett
luftfartygs säkerhet under flygning

döms för sjö- eller luftfartssabotage till fängelse i högst fyra år.
�r brott som i första eller andra stycket sägs att anse som grovt, dömes till

fängelse på viss tid, lägst två och högst tio år, eller på livstid. Vid bedö-
mande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om därigenom fram-
kallats fara för flera människoliv eller om gärningen eljest varit av särskilt
farlig art.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 1990:416.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.