SFS 2005:242 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2005:242 Lag om ändring i brottsbalken
050242.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 4 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 1�6 och 8 §§ brottsbalken

skall ha följande lydelse.

11 kap.

1 §

2 Den som, när han är på obestånd eller när påtaglig fara föreligger för

att han skall komma på obestånd, förstör eller genom gåva eller någon annan
liknande åtgärd avhänder sig egendom av betydande värde, döms för ored-
lighet mot borgenärer
till fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla om
någon genom sådant förfarande försätter sig på obestånd eller framkallar på-
taglig fara för att han skall komma på obestånd.

För oredlighet mot borgenärer döms också en gäldenär som, då konkurs är

förestående, ur riket bortför tillgång av betydande värde med uppsåt att hålla
den undan konkursen, eller gäldenär som i konkurs undandrar eller undan-
håller konkursförvaltningen tillgång. Detsamma skall gälla, om en gäldenär i
otillbörligt syfte underlåter att, så långt möjligt, medverka till att tillgång i
utlandet som ingår i konkursen ställs till konkursförvaltningens förfogande,
trots att konkursförvaltaren uppmanat gäldenären att medverka.

Om brottet är grovt, döms för grov oredlighet mot borgenärer till fängelse

i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt
skall särskilt beaktas om gärningsmannen beedigat oriktig uppgift eller an-
vänt falsk handling eller vilseledande bokföring eller om brottet varit av be-
tydande omfattning eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art.

2 §

3 En gäldenär som vid konkurs, skuldsanering enligt skuldsanerings-

lagen (1994:334) eller förhandling om offentligt ackord uppsåtligen eller av
grov oaktsamhet förtiger tillgång, uppger obefintlig skuld eller lämnar annan
sådan oriktig uppgift, döms, om uppgiften inte rättas innan den beedigas
eller annars läggs till grund för förfarandet, för försvårande av konkurs eller
exekutiv förrättning
till fängelse i högst två år.

För försvårande av exekutiv förrättning döms också en gäldenär som i

samband med annan exekutiv förrättning uppsåtligen åberopar oriktig hand-

1 Prop. 2004/05:69, bet. 2004/05:JuU24, rskr. 2004/05:208.

2 Senaste lydelse 1994:335.

3 Senaste lydelse 1986:43.

SFS 2005:242

Utkom från trycket
den 17 maj 2005

background image

2

SFS 2005:242

ling eller skenavtal och därigenom hindrar att erforderlig egendom genom
förrättning tas i anspråk för att bereda borgenär betalning eller säkerhet.

Om ett förtigande eller en oriktig uppgift enligt första stycket är utan bety-

delse för saken, eller om gäldenären vid konkurs hade rätt att vägra yttra sig
och omständigheterna innebär en skälig ursäkt för honom eller henne, skall
han eller hon inte dömas till ansvar.

Om ett brott som avses i denna paragraf har begåtts uppsåtligen och är

grovt, döms för grovt försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning till
fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet
är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen beedigat oriktig uppgift
eller använt falsk handling eller vilseledande bokföring eller om brottet varit
av betydande omfattning.

3 §

4 Den som, när han är på obestånd eller när påtaglig fara föreligger för

att han skall komma på obestånd, fortsätter rörelse under förbrukande av av-
sevärda medel utan motsvarande nytta för rörelsen eller lever slösaktigt eller
inlåter sig på äventyrligt företag eller lättsinnig ansvarsförbindelse eller vid-
tar annan sådan åtgärd och därigenom uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
försämrar sin förmögenhetsställning i avsevärd mån, döms för vårdslöshet
mot borgenärer
till fängelse i högst två år. Vad som nu sagts skall gälla även
om gärningsmannen inte insåg men hade skälig anledning anta att han var på
obestånd eller att påtaglig fara förelåg för att han skulle komma på obestånd.

4 §

5 Den som, då han eller hon är på obestånd, gynnar en viss borgenär ge-

nom att betala skuld som inte är förfallen, betala med annat än sedvanliga
betalningsmedel eller överlämna säkerhet som inte var betingad vid skul-
dens tillkomst eller genom att vidta annan sådan åtgärd, döms, om åtgärden
medför påtaglig fara för att en annan borgenärs rätt skall förringas avsevärt,
för otillbörligt gynnande av borgenär till fängelse i högst två år. Detsamma
skall gälla, om någon som är på obestånd i otillbörligt syfte gynnar en viss
borgenär på annat sätt än som nyss sagts och detta medför påtaglig fara för
att en annan borgenärs rätt skall förringas avsevärt.

En gäldenär, som för att främja ackord i hemlighet lämnar eller utlovar

betalning eller annan förmån, döms också för otillbörligt gynnande av bor-
genär.

5 §

6 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyl-

dighet enligt bokföringslagen (1999:1078) genom att underlåta att bokföra
affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation eller genom att lämna
oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt, döms, om rörelsens för-
lopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak
bedömas med ledning av bokföringen, för bokföringsbrott till fängelse i
högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex må-
nader.

Om brottet är grovt, döms för grovt bokföringsbrott till fängelse i lägst

sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall

4 Senaste lydelse 1994:335. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

5 Senaste lydelse 1986:43.

6 Senaste lydelse 1999:1081.

background image

3

SFS 2005:242

särskilt beaktas om åsidosättandet avsett mycket betydande belopp eller om
gärningsmannen använt falsk handling eller om gärningen ingått som ett led
i en brottslighet som utövats systematiskt eller om gärningen annars varit av
särskilt farlig art.

Första och andra styckena gäller inte om bokföringsskyldigheten avser en

juridisk person som anges i 2 kap. 2 § bokföringslagen och som inte bedriver
näringsverksamhet.

6 §

7 För försök till oredlighet mot borgenärer enligt 1 § första stycket eller

försök till sådan oredlighet enligt 1 § andra stycket som innebär att tillgång
bortförs ur riket döms till ansvar enligt vad som föreskrivs i 23 kap. Det-
samma gäller i fall då sådant brott som nu har angetts skall bedömas som
grov oredlighet mot borgenärer.

8 §

8 Vårdslöshet mot borgenärer får åtalas av åklagare endast om åtal är

påkallat från allmän synpunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Maria Kelt
(Justitiedepartementet)

7 Senaste lydelse 1986:43.

8 Senaste lydelse 1982:150.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.