SFS 1998:598 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1998:598 Lag om ändring i brottsbalken
980598.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 37 kap. 2 § brottsbalken skall ha

följande lydelse.

37 kap.

2 §

2 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar

ordförande och vice ordförande i övervakningsnämnderna. Vice
ordföranden tjänstgör vid förfall för ordföranden i dennes ställe. Vid förfall
för både ordföranden och vice ordföranden förordnas tillfällig ersättare av
Kriminalvårdsstyrelsen. Ordföranden, vice ordföranden och tillfällig
ersättare skall vara lagfarna och ha erfarenhet av tjänstgöring som domare.

�vriga ledamöter utses genom val. För dessa väljs lika många ersättare.

Val förrättas av kommunfullmäktige, om övervakningsnämndens
verksamhetsområde omfattar endast en kommun, och annars av
landstingsfullmäktige. Om det inom nämndens verksamhetsområde även
finns en kommun som ej ingår i ett landsting, förrättas valet av
landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige med den fördelning dem
emellan som länsstyrelsen bestämmer efter befolkningstalen. Ingår flera län
eller delar av län i övervakningsnämnds verksamhetsområde, fastställer
regeringen efter samma grunder antalet ledamöter och ersättare för varje län
eller del av län.

Landstingsfullmäktiges och kommunfullmäktiges val av ledamöter eller

ersättare skall vara proportionellt, om det begärs av minst så många
ledamöter i landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige som motsvarar
den kvot, vilken erhålls om antalet närvarande ledamöter delas med det
antal personer som valet avser, ökat med 1. Om kvoten är ett brutet tal, skall
den avrundas till närmast högre hela tal. Om förfarandet vid sådant
proportionellt val finns bestämmelser i lagen (1992:339) om proportionellt
valsätt. Om ersättarna inte väljs proportionellt, skall vid valet även den
ordning bestämmas, i vilken de skall kallas till tjänstgöring.

Ledamot och annan än tillfällig ersättare utses för fyra år. Om en ledamot

som har utsetts vid proportionellt val avgår före tidens utgång, inträder en

3URSEHW-X8UVNU

6HQDVWHO\GHOVH

Svensk författningssamling

SFS 1998:598
Utkom från trycket
den 24 juni 1998

background image

SFS 1998:598

ersättare enligt den ordning mellan ersättarna som har bestämts vid valet.
Avgår en ledamot eller ersättare som inte har utsetts vid proportionellt val,
utses en ny ledamot eller ersättare för återstoden av tiden. Tillfällig ersättare
förordnas för högst sex månader.

Då ledamot eller ersättare skall utses skall övervakningsnämnden göra

anmälan därom till den som skall utse honom.

Denna lag träder i kraft den 1 september 1998.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.