SFS 2006:274 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2006:274 Lag om ändring i brottsbalken
060274.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 12 april 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels att 7 kap. 5 § skall ha följande lydelse,
dels att det i balken skall införas en ny paragraf, 7 kap. 2 §, av följande ly-

delse.

7 kap.

2 §

2

Den som, vid annans adoption av en person under arton år, genom

olaga tvång eller vilseledande eller genom att utlova eller ge otillbörlig er-
sättning utverkar samtycke eller tillstånd till en sådan adoption, döms för
otillbörligt utverkande av samtycke eller tillstånd till adoption av barn till
böter eller fängelse i högst två år.

5 §

3

För försök till otillbörligt utverkande av samtycke eller tillstånd till

adoption av barn, förvanskande av familjeställning eller egenmäktighet med
barn som är grovt döms till ansvar enligt vad i 23 kap. stadgas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:68, bet. 2005/06:JuU20, rskr. 2005/06:194.

2 Tidigare 2 § upphävd genom 1973:648.

3 Senaste lydelse 1993:207.

SFS 2006:274

Utkom från trycket
den 25 april 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.