SFS 2006:283 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2006:283 Lag om ändring i brottsbalken
060283.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 6 april 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels att 36 kap. 7�10 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i balken skall införas en ny paragraf, 36 kap. 10 a §, av föl-

jande lydelse.

36 kap.

7 §

2

För brott som har begåtts i utövningen av näringsverksamhet skall, på

yrkande av allmän åklagare, näringsidkaren åläggas företagsbot, om det för
brottet är föreskrivet strängare straff än penningböter och

1. näringsidkaren inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att

förebygga brottsligheten, eller

2. brottet har begåtts av
a) en person i ledande ställning grundad på befogenhet att företräda

näringsidkaren eller att fatta beslut på näringsidkarens vägnar, eller

b) en person som annars haft ett särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i

verksamheten.

Första stycket gäller inte, om brottsligheten varit riktad mot näringsidka-

ren.

8 §

3

Företagsbot skall fastställas till lägst fem tusen kronor och högst tio

miljoner kronor.

9 §

4

När storleken av företagsbot bestäms, skall, med beaktande av straff-

skalan för brottet, särskild hänsyn tas till den skada eller fara som brottslig-
heten inneburit samt till brottslighetens omfattning och förhållande till nä-
ringsverksamheten.

Skälig hänsyn skall också tas till om näringsidkaren tidigare ålagts att be-

tala företagsbot.

1 Prop. 2005/06:59, bet. 2005/06:JuU13, rskr. 2005/06:169.

2 Senaste lydelse 1986:1007.

3 Senaste lydelse 1986:118.

4 Senaste lydelse 1986:118.

SFS 2006:283

Utkom från trycket
den 3 maj 2006

background image

2

SFS 2006:283

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

10 §

5

Företagsbot får sättas lägre än vad som borde ha skett med tillämp-

ning av 9 §,

1. om brottet medför annan betalningsskyldighet eller särskild rättsverkan

för näringsidkaren och den samlade reaktionen på brottsligheten skulle bli
oproportionerligt sträng,

2. om näringsidkaren efter förmåga försökt förebygga, avhjälpa eller be-

gränsa de skadliga verkningarna av brottet,

3. om näringsidkaren frivilligt angett brottet, eller
4. om det annars finns särskilda skäl för jämkning.
Om det är särskilt påkallat med hänsyn till något förhållande som avses i

första stycket får företagsbot efterges.

10 a §

Om ett brott som kan föranleda talan om företagsbot

1. har begåtts av oaktsamhet, och
2. inte kan antas föranleda annan påföljd än böter
får brottet åtalas av åklagare endast om åtal är påkallat från allmän syn-

punkt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Maria Kelt
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 1986:118.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.