SFS 2000:345 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2000:345 Lag om ändring i brottsbalken
000345.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 25 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 3 och 5 §§ brottsbalken

skall ha följande lydelse.

2 kap.

3 §

2

För brott som begåtts utom riket dömes även i annat fall än som avses

i 2 § efter svensk lag och vid svensk domstol,

1. om brottet förövats å svenskt fartyg eller luftfartyg, så ock eljest om det

begåtts i tjänsten av befälhavaren eller någon som tillhörde besättningen å
sådant fartyg,

2. om brottet begåtts av någon som tillhör Försvarsmakten på ett område

där en avdelning av Försvarsmakten befann sig eller om det begåtts av nå-
gon annan på ett sådant område och avdelningen befann sig där för annat än-
damål än övning,

3. om brottet begåtts vid tjänstgöring utom riket av någon som är anställd

i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten eller som tillhör Polisens utlands-
styrka,

4. om brottet har begåtts i tjänsten utom riket av en polisman, tulltjänste-

man eller tjänsteman vid Kustbevakningen, som utför gränsöverskridande
arbetsuppgifter enligt en internationell överenskommelse som Sverige har
tillträtt,

5. om brottet förövats mot Sverige, svensk kommun eller annan menighet

eller svensk allmän inrättning,

6. om brottet begåtts inom område som ej tillhör någon stat och förövats

mot svensk medborgare, svensk sammanslutning eller enskild inrättning el-
ler mot utlänning med hemvist i Sverige,

7. om brottet är kapning, sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage,

försök till sådana brott, folkrättsbrott, olovlig befattning med kemiska va-
pen, olovlig befattning med minor eller osann eller ovarsam utsaga inför en
internationell domstol, eller

8. om det lindrigaste straff som i svensk lag är stadgat för brottet är fäng-

else i fyra år eller däröver.

1

Prop. 1999/2000:64, bet. 1999/2000:JuU17, rskr. 1999/2000:215.

2

Senaste lydelse 1999:1154.

SFS 2000:345

Utkom från trycket
den 7 juni 2000

3*

SFS 2000:343�372

background image

2

SFS 2000:345

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

5 §

3

�&tal för brott, som inom riket begåtts å utländskt fartyg eller luftfartyg

av utlänning som var befälhavare eller tillhörde besättningen å fartyget eller
eljest medföljde detsamma mot sådan utlänning eller mot utländskt intresse,
må ej väckas utan att förordnande därom meddelas av regeringen eller den
regeringen bemyndigat därtill.

�&tal för brott, som förövats utom riket, får väckas endast efter förord-

nande enligt första stycket. �&tal får dock väckas utan ett sådant förordnande,
om brottet är osann eller ovarsam utsaga inför en internationell domstol eller
om brottet begåtts

1. å svenskt fartyg eller luftfartyg eller i tjänsten av befälhavaren eller nå-

gon som tillhörde besättningen å sådant fartyg,

2. av någon som tillhör Försvarsmakten på ett område där en avdelning av

Försvarsmakten befann sig,

3. vid tjänstgöring utom riket av någon som är anställd i utlandsstyrkan

inom Försvarsmakten eller som tillhör Polisens utlandsstyrka,

4. i tjänsten utom riket av en polisman, tulltjänsteman eller tjänsteman vid

Kustbevakningen som utför gränsöverskridande arbetsuppgifter enligt en in-
ternationell överenskommelse som Sverige har tillträtt,

5. i Danmark, Finland, Island eller Norge eller på fartyg eller luftfartyg i

reguljär trafik mellan orter belägna i Sverige eller någon av nämnda stater,
eller

6. av svensk, dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare mot svenskt

intresse.

Denna lag träder ikraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Agneta Bäcklund
(Justitiedepartementet)

3

Senaste lydelse 1999:1154.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.