SFS 2002:332 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2002:332 Lag om ändring i brottsbalken
020332.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 23 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 29 kap. 2 § brottsbalken skall ha

följande lydelse.

29 kap.

2 §

2

Såsom försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet

skall, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt beaktas

1. om den tilltalade avsett att brottet skulle få betydligt allvarligare följder

än det faktiskt fått,

2. om den tilltalade visat särskild hänsynslöshet,
3. om den tilltalade utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller sär-

skilda svårigheter att värja sig,

4. om den tilltalade grovt utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat

ett särskilt förtroende,

5. om den tilltalade förmått någon annan att medverka till brottet genom

allvarligt tvång, svek eller missbruk av dennes ungdom, oförstånd eller bero-
ende ställning,

6. om brottet utgjort ett led i en brottslig verksamhet som varit särskilt

noggrant planlagd eller bedrivits i stor omfattning och i vilken den tilltalade
spelat en betydande roll, eller

7. om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en

annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller
etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande om-
ständighet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2001/02:59, bet. 2001/02:KU23, rskr. 2001/02:234.

2

Senaste lydelse 1994:306.

SFS 2002:332

Utkom från trycket
den 4 juni 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.