SFS 2021:74 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2021:74 Lag om ändring i brottsbalken
SFS2021-74.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i brottsbalken

Utfärdad den 4 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 26 kap. 6 a § brottsbalken ska ha
följande lydelse.

26 kap.
6 a §
2 Om det finns särskilda skäl mot villkorlig frigivning, ska den skjutas
upp enligt vad som framgår av 7 §. Vid bedömningen av om det finns
särskilda skäl mot villkorlig frigivning ska det särskilt beaktas om den
dömde under verkställigheten i kriminalvårdsanstalt

1. inte har deltagit i eller har misskött anvisade åtgärder som syftar till att

förebygga återfall i brott eller på annat sätt främja hans eller hennes
anpassning i samhället, eller

2. annars på ett allvarligt sätt har brutit mot de föreskrifter och villkor som

gäller för verkställigheten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2021.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som har

inträffat före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:18, bet. 2020/21:JuU8, rskr. 2020/21:166.
2 Senaste lydelse 2018:1253.

SFS

2021:74

Publicerad
den

6 februari 2021

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.