SFS 2004:404 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2004:404 Lag om ändring i brottsbalken
040404.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 kap. 7 och 17 §§ samt 20 kap. 2

och 5 §§ brottsbalken skall ha följande lydelse.

17 kap.

7 §

2 Den som till arbetstagare eller annan som avses i 20 kap. 2 § lämnar,

utlovar eller erbjuder, för denne själv eller för annan, muta eller annan otill-
börlig belöning för tjänsteutövningen, döms för bestickning till böter eller
fängelse i högst två år.

�r brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

17 §

3 I vissa fall av bestickning får åklagare väcka åtal endast om brottet

anges till åtal av arbets- eller uppdragsgivaren till den som utsatts för be-
stickningen eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt. Detta gäller om
bestickning skett i förhållande till någon som

1. inte är arbetstagare hos staten eller hos kommun,
2. inte omfattas av 20 kap. 2 § andra stycket 1�4, 8 eller 9 och
3. inte är främmande stats minister eller ledamot av främmande stats lag-

stiftande församling.

20 kap.

2 §

4 Arbetstagare som, för sig själv eller för annan, tar emot, låter åt sig ut-

lova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning,
döms för mutbrott till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma skall
gälla, om arbetstagaren begått gärningen innan han erhöll anställningen eller
efter det han slutat densamma. �r brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex
månader och högst sex år.

Vad i första stycket sägs om arbetstagare skall också tillämpas på
1. ledamot av styrelse, verk, nämnd, kommitté eller annan sådan myndig-

het som hör till staten eller till kommun, landsting, kommunalförbund eller
allmän försäkringskassa,

2. den som utövar uppdrag som är reglerat i författning,

1 Prop. 2003/04:70, bet. 2003/04:JuU21, rskr. 2003/04:233.

2 Senaste lydelse 1999:197.

3 Senaste lydelse 1999:197.

4 Senaste lydelse 1999:197.

SFS 2004:404

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

2

SFS 2004:404

3. den som omfattas av lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom total-

försvaret, m.m. eller annan som fullgör lagstadgad tjänsteplikt,

4. den som utan att inneha anställning eller uppdrag som nu har sagts ut-

övar myndighet,

5. den som i annat fall än som avses i 1�4 på grund av förtroendeställning

fått till uppgift att för någon annan

a) sköta en rättslig eller ekonomisk angelägenhet,
b) genomföra en vetenskaplig eller motsvarande utredning,
c) självständigt sköta en kvalificerad teknisk uppgift, eller
d) övervaka utförandet av en sådan uppgift som anges i a, b eller c,
6. främmande stats minister, ledamot av främmande stats lagstiftande för-

samling eller ledamot av främmande stats organ motsvarande dem som av-
ses i 1,

7. någon som, utan att inneha anställning eller uppdrag som nu har sagts,

utövar främmande stats myndighet eller utländskt skiljemannauppdrag,

8. ledamot av kontrollorgan, beslutande organ eller parlamentarisk för-

samling i mellanstatlig eller överstatlig organisation där Sverige är medlem,
och

9. domare eller annan funktionär i internationell domstol vars domsrätt

Sverige godtar.

5 §

5 �&klagare får, utan hinder av vad som annars är föreskrivet, åtala brott

varigenom arbetstagare hos staten eller hos kommun eller annan som avses i
2 § andra stycket 1�4 har åsidosatt vad som åligger honom i utövningen av
anställningen eller uppdraget.

Utan hinder av bestämmelserna i första stycket skall dock gälla
1. vad som i denna balk föreskrivs om att åtal inte får ske utan förord-

nande av regeringen eller den regeringen har bemyndigat och

2. vad som i annan lag eller författning är föreskrivet om åtal för gärning,

för vilken straff är stadgat endast om den förövas av innehavare av anställ-
ning eller uppdrag som avses i första stycket.

Har mutbrott begåtts av någon som inte omfattas av första stycket eller av

2 § andra stycket 8 eller 9 och inte är främmande stats minister eller ledamot
av främmande stats lagstiftande församling, får åklagare väcka åtal endast
om brottet anges till åtal av arbets- eller uppdragsgivaren eller om åtal är på-
kallat från allmän synpunkt.

Om det inte finns särskilda bestämmelser för ett visst fall, får åklagare

åtala brott mot sådan tystnadsplikt som gäller till förmån för enskild måls-
ägande endast om denne anger brottet till åtal eller åtal är påkallat från all-
män synpunkt.

Om åtal för brott som i utövningen av tjänsten eller uppdraget begåtts av

riksdagsledamot, statsråd, justitieråd, regeringsråd eller innehavare av tjänst
eller uppdrag hos riksdagen eller dess organ gälla särskilda bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

5 Senaste lydelse 1999:197.

background image

3

SFS 2004:404

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.