SFS 2004:406 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2004:406 Lag om ändring i brottsbalken
040406.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om brottsbalken2

dels att 4 kap. 3 § skall upphöra att gälla,
dels att 4 kap. 1 a och 10 §§ skall ha följande lydelse.

4 kap.

1 a §

3

Den som, i annat fall än som avses i 1 §, med användande av olaga

tvång eller vilseledande, med utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller
med något annat sådant otillbörligt medel rekryterar, transporterar, inhyser,
tar emot eller vidtar någon annan sådan åtgärd med en person, och därige-
nom tar kontroll över personen, i syfte att personen skall

1. utsättas för brott enligt 6 kap. 1, 2, 3 eller 4 §, utnyttjas för tillfälliga

sexuella förbindelser eller på annat sätt utnyttjas för sexuella ändamål,

2. utnyttjas i krigstjänst eller tvångsarbete eller annat sådant tvångstill-

stånd,

3. utnyttjas för avlägsnande av organ, eller
4. på annat sätt utnyttjas i en situation som innebär nödläge för den ut-

satte,

döms för människohandel till fängelse i lägst två och högst tio år.
Detsamma gäller den som i sådant syfte som anges i första stycket,
1. till annan för över kontrollen över en person, eller
2. från annan tar emot kontrollen över en person.
Den som begår en gärning som avses i första stycket mot en person som

inte har fyllt arton år skall dömas för människohandel även om inte något så-
dant otillbörligt medel som anges där har använts.

�r ett brott som avses i första�tredje styckena mindre grovt, döms till

fängelse i högst fyra år.

10 §

4

För försök, förberedelse eller stämpling till människorov, människo-

handel eller olaga frihetsberövande och för underlåtenhet att avslöja sådant
brott döms till ansvar enligt vad som sägs i 23 kap. Detsamma gäller för för-
sök eller förberedelse till olaga tvång som är grovt eller till dataintrång som
om det fullbordats inte skulle ha varit att anse som ringa.

1 Prop. 2003/04:111, bet. 2003/04:JuU20, rskr. 2003/04:232.

2 Senaste lydelse av 4 kap. 3 § 2002:436.

3 Senaste lydelse 2002:436.

4 Senaste lydelse 2002:436.

SFS 2004:406

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

2

SFS 2004:406

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Agneta Bäcklund
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.