SFS 2002:436 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2002:436 Lag om ändring i brottsbalken
020436.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels

att 4 kap. 2, 3 och 10 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i balken skall införas en ny paragraf, 4 kap. 1 a §, av följande

lydelse.

4 kap.

1 a §

Den som, i annat fall än som avses i 1 §, med användande av olaga

tvång, vilseledande eller något annat sådant otillbörligt medel förmår någon
att bege sig eller låta sig transporteras till ett annat land i syfte att personen
där skall utsättas för brott enligt 6 kap. 1, 2, 3 eller 4 §, utnyttjas för tillfäl-
liga sexuella förbindelser eller på annat sätt utnyttjas för sexuella ändamål,
döms för

människohandel för sexuella ändamål

till fängelse i lägst två och

högst tio år.

För människohandel för sexuella ändamål döms också den som tar emot,

transporterar eller inhyser en person som kommit till ett land under de för-
hållanden som anges i första stycket, om det sker med användande av sådant
otillbörligt medel och i sådant syfte som anges där.

Den som begår en gärning som avses i första eller andra stycket mot en

person som inte har fyllt arton år skall dömas för människohandel för sexu-
ella ändamål även om inte olaga tvång, vilseledande eller något annat sådant
otillbörligt medel använts.

�r ett brott som avses i första�tredje styckena mindre grovt, döms till

fängelse i högst fyra år.

2 §

2

Den som i annat fall än som sägs i 1 eller 1 a § för bort eller spärrar in

någon eller på annat sätt berövar honom eller henne friheten, döms för

olaga

frihetsberövande

till fängelse, lägst ett och högst tio år.

�r brottet mindre grovt, döms till böter eller fängelse i högst två år.

3 §

3

Den som, i annat fall än som avses i 1, 1 a eller 2 §, genom olaga

tvång eller vilseledande, föranleder att någon kommer i krigs- eller arbets-
tjänst eller annat sådant tvångstillstånd eller förmår någon att bege sig till el-

1

Prop. 2001/02:124, bet. 2001/02:JuU27, rskr. 2001/02:270.

2

Senaste lydelse 1998:393.

3

Senaste lydelse 1998:393.

SFS 2002:436

Utkom från trycket
den 11 juni 2002

background image

2

SFS 2002:436

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

ler stanna kvar på utrikes ort, där han eller hon kan befaras bli utsatt för för-
följelse eller utnyttjad för tillfälliga sexuella förbindelser eller på annat sätt
råka i nödläge, döms för

försättande i nödläge

till fängelse, lägst ett och

högst tio år.

�r brottet mindre grovt, döms till böter eller fängelse i högst två år.

10 §

4

För försök, förberedelse eller stämpling till människorov, människo-

handel för sexuella ändamål, olaga frihetsberövande eller försättande i nöd-
läge och för underlåtenhet att avslöja sådant brott döms till ansvar enligt vad
som sägs i 23 kap. Detsamma gäller för försök eller förberedelse till olaga
tvång som är grovt eller till dataintrång som om det fullbordats inte skulle ha
varit att anse som ringa.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 1998:206.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.