SFS 2005:437 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2005:437 Lag om ändring i brottsbalken
050437.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 5 § brottsbalken skall ha föl-

jande lydelse.

5 kap.

5 §

2 Brott som avses i 1�3 §§ får inte åtalas av annan än målsägande. Om

brottet riktar sig mot någon som är under arton år eller om i annat fall måls-
äganden anger brottet till åtal, får åklagaren väcka åtal om detta av särskilda
skäl anses påkallat från allmän synpunkt och åtalet avser

1. förtal och grovt förtal,
2. förolämpning mot någon i eller för hans eller hennes myndighets-

utövning,

3. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes ras, hud-

färg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse, eller

4. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes homo-

sexuella läggning.

Har förtal riktats mot avliden, får åtal väckas av den avlidnes efterlevande

make, bröstarvinge, förälder eller syskon samt, om åtal av särskilda skäl an-
ses påkallat från allmän synpunkt, av åklagare.

Innebär brott som avses i 1�3 §§, att någon genom att förgripa sig på en

främmande makts statsöverhuvud som vistas i Sverige eller på en främ-
mande makts representant i Sverige har kränkt den främmande makten, får
brottet åtalas av åklagare utan hinder av vad som föreskrivs i första stycket.
�&tal får dock inte ske utan förordnande av regeringen eller den regeringen
har bemyndigat därtill.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Maria Kelt
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284.

2 Senaste lydelse 2003:408.

SFS 2005:437

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.