SFS 2006:431 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2006:431 Lag om ändring i brottsbalken
060431.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 24 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels att nuvarande 38 kap. 19 § skall betecknas 38 kap. 20 §,
dels att 26 kap. 6, 7 och 9 §§ samt 38 kap. 14 § skall ha följande lydelse,
dels att det i balken skall införas en ny paragraf, 38 kap. 19 §, av följande

lydelse.

26 kap.

6 §

2

När två tredjedelar av ett tidsbestämt fängelsestraff, dock minst en

månad, har avtjänats skall den dömde friges villkorligt, om inte annat följer
av andra eller tredje stycket.

Om det finns synnerliga skäl mot villkorlig frigivning skall den skjutas

upp enligt vad som framgår av 7 §. Vid bedömningen av om det finns syn-
nerliga skäl mot villkorlig frigivning skall det särskilt beaktas om den
dömde på ett allvarligt sätt har brutit mot de föreskrifter och villkor som gäl-
ler för verkställigheten.

Villkorlig frigivning får inte ske från fängelse som har dömts ut enligt

28 kap. 3 § eller från ett förvandlingsstraff för böter.

7 §

3

Om den villkorliga frigivningen skjuts upp, skall det i beslutet anges

en ny tidpunkt för när den dömde skall friges villkorligt. Vid denna tidpunkt
skall villkorlig frigivning ske, om det inte även då finns sådana synnerliga
skäl som avses i 6 § andra stycket.

När den nya tidpunkten för villkorlig frigivning bestäms skall arten och

omfattningen av de överträdelser som föranleder att den villkorliga frigiv-
ningen skjuts upp särskilt beaktas. Den villkorliga frigivningen får skjutas
upp högst sex månader åt gången.

9 §

4

Kriminalvården fattar beslut om uppskjuten villkorlig frigivning en-

ligt 6 och 7 §§. Sådana beslut gäller omedelbart om inte något annat förord-
nas.

1 Prop. 2005/06:123, bet. 2005/06:JuU33, rskr. 2005/06:292.

2 Senaste lydelse 1998:604.

3 Senaste lydelse 1998:604.

4 Senaste lydelse 2005:967.

SFS 2006:431

Utkom från trycket
den 7 juni 2006

background image

2

SFS 2006:431

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

38 kap.

14 §

5

Kriminalvårdens beslut om uppskjuten villkorlig frigivning enligt

26 kap. 6 och 7 §§ samt om avvisning enligt 38 kap. 17 § andra meningen
får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

19 §

Mål om uppskjuten villkorlig frigivning enligt 26 kap. 6 och 7 §§

skall handläggas skyndsamt av domstolen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
2. Beslut enligt 26 kap. 6 § andra stycket i dess nya lydelse får endast

grundas på förhållanden som har inträffat efter ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 26 kap. 7 § skall tillämpas i sin äldre lydelse i fråga

om förhållanden som har inträffat före ikraftträdandet. I ett sådant fall skall
38 kap. 14 § tillämpas i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Maria Kelt
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2005:967.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.