SFS 2021:322 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2021:322 Lag om ändring i brottsbalken
SFS2021-322.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i brottsbalken

Utfärdad den 29 april 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om brottsbalken

dels att 9 kap. 11 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 9 kap. 3 c §, av följande lydelse.

9 kap.
3 c §
Den som

1. olovligen införskaffar ett betalningsverktyg,
2. för bedräglig användning förvanskar ett betalningsverktyg eller fram-

ställer ett falskt betalningsverktyg, eller

3. använder ett olovligen införskaffat eller förvanskat eller falskt betal-

ningsverktyg eller på annat sätt tar befattning med ett sådant betalnings-
verktyg

döms för olovlig befattning med betalningsverktyg till böter eller fängelse

i högst två år.

Med betalningsverktyg avses skyddade verktyg, handlingar eller uppgift-

er som ger möjlighet att överföra pengar eller ett penningvärde.

Om ett brott som avses i första stycket är grovt, döms för grov olovlig

befattning med betalningsverktyg till fängelse i lägst sex månader och högst
sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om
gärningen

1. har avsett betydande värde eller kunnat medföra synnerligen kännbar

skada,

2. har ingått i en brottslighet som utövats i organiserad form eller syste-

matiskt, eller

3. annars har varit av särskilt farlig art.
Det ska inte dömas till ansvar enligt denna paragraf om gärningen är be-

lagd med samma eller strängare straff enligt någon annan bestämmelse i
denna balk.

11 §3 För försök eller förberedelse till bedrägeri, grovt bedrägeri, olovlig
befattning med betalningsverktyg, grov olovlig befattning med betalnings-
verktyg, utpressning, ringa utpressning, grov utpressning, ocker, grovt
ocker, häleri eller grovt häleri och för stämpling till grovt bedrägeri, grov
utpressning, häleri eller grovt häleri döms det till ansvar enligt 23 kap.

1 Prop. 2020/21:73, bet. 2020/21:JuU14, rskr. 2020/21:262.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/713 av den 17 april 2019 om bekämpande
av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter och om ersättande av
rådets rambeslut 2001/413/RIF, i den ursprungliga lydelsen.
3 Senaste lydelse 2021:35.

SFS

2021:322

Publicerad
den

1 maj 2021

background image

2

SFS

2021:322

Bestämmelserna i 23 kap. 3 § ska dock inte gälla i fråga om försök till
utpressning, ringa utpressning eller grov utpressning. För förberedelse till
grovt fordringsbedrägeri döms också till ansvar enligt 23 kap.

Som för förberedelse till bedrägeri eller grovt bedrägeri döms den som för

att bedra försäkringsgivare eller annars med uppsåt att begå bedrägeri skadar
sig eller någon annan till person eller egendom. Detsamma ska gälla, om
någon med samma uppsåt försöker åstadkomma sådan skada. Har han eller
hon innan skadan uppstått frivilligt avstått från att fullfölja gärningen, ska
han eller hon inte dömas till ansvar.

Denna lag träder i kraft den 31 maj 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mikaela Bexar
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.