SFS 2001:457 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2001:457 Lag om ändring i brottsbalken
010457.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 7 juni 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 31 kap. 1 och 2

§§ brottsbalken

skall ha följande lydelse.

31 kap.

1 §

2

Kan den som är under tjugoett år och som begått brott bli föremål för

vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga får rätten överlämna
åt socialnämnden att föranstalta om nödvändig vård inom socialtjänsten en-
ligt en för den tilltalade av nämnden uppgjord vårdplan. �verlämnande får
ske endast om socialtjänstens planerade åtgärder, i förekommande fall i för-
ening med böter eller med särskild föreskrift om ungdomstjänst enligt tredje
stycket, kan anses tillräckligt ingripande med hänsyn till brottslighetens
straffvärde och art samt den tilltalades tidigare brottslighet.

Framgår det av den upprättade planen att den tilltalade skall bli föremål

för vård eller annan åtgärd med stöd av socialtjänstlagen, skall rätten med-
dela föreskrift om att han skall genomgå sådan vård eller åtgärd.

Om det behövs med hänsyn till brottslighetens straffvärde eller art eller

den tilltalades tidigare brottslighet, får rätten förena ett överlämnande till
vård inom socialtjänsten med

1. dagsböter, högst tvåhundra, vare sig böter har föreskrivits för brottet el-

ler inte, eller

2. en särskild föreskrift om att den tilltalade skall utföra oavlönat arbete

eller delta i annan särskilt anordnad verksamhet (ungdomstjänst) i lägst
tjugo och högst etthundra timmar, om den tilltalade samtycker till det.

En föreskrift om ungdomstjänst får ändras eller upphävas på talan av åkla-

gare, när det finns skäl till det.

Om skada på egendom har uppkommit genom brottet och det bedöms

vara ägnat att främja den dömdes anpassning i samhället, får rätten, i sam-
band med överlämnande enligt första stycket, föreskriva att den dömde på
tid och sätt som anges i domen skall biträda den skadelidande med visst ar-
bete, som syftar till att avhjälpa eller begränsa skadan eller som annars i be-
lysning av brottets och skadans art framstår som lämpligt. Sådan föreskrift
får meddelas endast med den skadelidandes samtycke.

1

Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259.

2

Senaste lydelse 1998:604.

SFS 2001:457

Utkom från trycket
den 19 juni 2001

2

SFS 2001:453�489

background image

2

SFS 2001:457

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

2 §

3

Kan den som har begått en brottslig gärning bli föremål för

vård enligt

lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

får rätten överlämna åt

socialnämnden eller, i fråga om den som redan är intagen i ett hem där sådan
vård meddelas, åt den som förestår hemmet att föranstalta om behövlig vård.
Innan rätten beslutar om överlämnande skall socialnämnden eller den som
förestår hemmet höras.

�r för brottet stadgat strängare straff än fängelse i ett år, får överlämnande

enligt första stycket ske endast om det föreligger särskilda skäl.

Denna lag träder i kraft i fråga om 2

§ den 1 juli 2001 och i fråga om 1

§

den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anders

Perklev

(Justitiedepartementet)

3

Senaste lydelse 1994:97.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.