SFS 2021:397 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2021:397 Lag om ändring i brottsbalken
SFS2021-397.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i brottsbalken

Utfärdad den 27 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i brottsbalken ska införas en ny
paragraf, 4 kap. 3 §, av följande lydelse.

4 kap.
3 §
2 Den som begår en brottslig gärning som utgör

1. mord, dråp, misshandel, grov misshandel eller synnerligen grov

misshandel enligt 3 kap. 1, 2, 5 eller 6 §,

2. människorov, olaga frihetsberövande, olaga tvång, grovt olaga tvång,

olaga hot, grovt olaga hot, hemfridsbrott eller ofredande enligt 4 kap. 1, 2,
4, 5, 6 eller 7 §,

3. våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt övergrepp, grovt sexuellt övergrepp,

våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn,
sexuellt övergrepp mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn eller sexuellt
ofredande enligt 6 kap. 1, 2, 4, 5, 6 eller 10 §,

4. skadegörelse eller grov skadegörelse enligt 12 kap. 1 eller 3 §, eller
5. straffbart försök till brott enligt någon av 1�4
döms, om gärningen har bevittnats av ett barn som är närstående eller

tidigare närstående till både gärningsmannen och den som gärningen begås
mot, för barnfridsbrott till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa, döms
till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om brottet är grovt, döms för grovt barnfridsbrott till fängelse i lägst nio

månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det
särskilt beaktas om den gärning som har bevittnats har varit av mycket
allvarlig art eller om gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:170, bet. 2020/21:JuU35, rskr. 2020/21:314.
2 Tidigare 4 kap. 3 § upphävd genom 2004:406.

SFS

2021:397

Publicerad
den

28 maj 2021

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.