SFS 2006:549 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2006:549 Lag om ändring i brottsbalken
060549.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 2 § brottsbalken skall ha

följande lydelse.

11 kap.

2 §

2 En gäldenär som vid konkurs, skuldsanering eller förhandling om

offentligt ackord uppsåtligen eller av grov oaktsamhet förtiger tillgång, upp-
ger obefintlig skuld eller lämnar annan sådan oriktig uppgift, döms, om upp-
giften inte rättas innan den beedigas eller annars läggs till grund för för-
farandet, för försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning till fängelse i
högst två år.

För försvårande av exekutiv förrättning döms också en gäldenär som i

samband med annan exekutiv förrättning uppsåtligen åberopar oriktig hand-
ling eller skenavtal och därigenom hindrar att erforderlig egendom genom
förrättning tas i anspråk för att bereda borgenär betalning eller säkerhet.

Om ett förtigande eller en oriktig uppgift enligt första stycket är utan bety-

delse för saken, eller om gäldenären vid konkurs hade rätt att vägra yttra sig
och omständigheterna innebär en skälig ursäkt för honom eller henne, skall
han eller hon inte dömas till ansvar.

Om ett brott som avses i denna paragraf har begåtts uppsåtligen och är

grovt, döms för grovt försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning till
fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet
är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen beedigat oriktig uppgift
eller använt falsk handling eller vilseledande bokföring eller om brottet varit
av betydande omfattning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Maria Kelt
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:124, bet. 2005/06:LU35, rskr. 2005/06:286.

2 Senaste lydelse 2005:242.

SFS 2006:549

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.