SFS 2005:688 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2005:688 Lag om ändring i brottsbalken
050688.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 15 september 2005.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 37 kap. 8 § brottsbalken skall ha

följande lydelse.

37 kap.

8 §

2

Bestämmelserna i 7 § första stycket tillämpas på motsvarande sätt be-

träffande den som har dömts till skyddstillsyn.

Den som har dömts till skyddstillsyn får hos hovrätten överklaga ett beslut

av övervakningsnämnden i frågor som avses i 26 kap. 15 § eller 28 kap.
5 a § andra stycket, 7 eller 11 §. �verklagandet skall ges in till övervak-
ningsnämnden. Klagotiden räknas från den dag då klaganden fick del av be-
slutet. I hovrätten tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om överkla-
gande av tingsrätts beslut. Prövningstillstånd krävs dock inte för att hovrät-
ten skall pröva övervakningsnämndens beslut.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Maria Kelt
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307.

2

Senaste lydelse 2005:45.

SFS 2005:688

Utkom från trycket
den 4 oktober 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.