SFS 2003:780 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2003:780 Lag om ändring i brottsbalken
030780.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 20 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 kap. 15 § brottsbalken skall ha

följande lydelse.

16 kap.

15 §

2

Den som genom oriktig uppgift att det föreligger fara för en eller

flera människors liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom
föranleder onödig säkerhetsåtgärd, döms för falskt larm till böter eller fäng-
else i högst ett år.

�r brott som avses i första stycket grovt, döms till fängelse, lägst sex må-

nader och högst fyra år.

Den som genom missbruk av larm, nödsignal eller annan liknande anord-

ning föranleder onödig utryckning av polis, kommunal organisation för
räddningstjänst, ambulans, militär, sjöräddning eller annat organ för allmän
bevakningstjänst, döms för missbruk av larmanordning till böter eller fäng-
else i högst sex månader.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Agneta Bäcklund
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2002/03:119, bet. 2003/04:FöU2, rskr. 2003/04:24.

2 Senaste lydelse 1993:207.

SFS 2003:780

Utkom från trycket
den 28 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.